Personal tools
Log in

eaoie

MK_flag.png UK_flag.png

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ05З001

Electric Circuit Theory

6

3+2+0+0

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З008

Engineering mechanics

6

3+2+0+0

ФЕИТ06З003

Energy and sustainable development

3

2+1+0+0

ФЕИТ02З001

Technical Standards and Regulative

3

2+1+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л002

Electromechanical energy conversion

6

3+2+0+0

ФЕИТ03Л003

Power systems measurement

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

Elective course

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л004

Engineering software tools

6

2+1+2+0

ФЕИТ05З003

Digital Signal Processing

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л004

Management and Engineering Economy

6

3+1+1+0

ФЕИТ08Л012

Numerical methods for engineers

6

3+0+2+0

ФЕИТ03Л004

Practicum in Labview

3

0+0+3+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02З006

Electric generators and transformers

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З007

Static Power Converters

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З008

Basics in renewable energy sources

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems

6

2+2+1+0

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10З003

Introduction to telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З008

Internet Application Services

6

2+1+2+0

ФЕИТ02З009

Low-voltage apparatuses

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З004

Mechatronics fundamentals

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л010

Electric Motors

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л011

Power Generation and Substations

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л012

Low Voltage Electrical Installations and Lighting

6

2+1+2+0

ФЕИТ06Л005

Electrothermal conversion

6

3+1+1+0

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09Л006

Power Quality

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л011

Grid Integration of Renewable Energy Sources

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л012

Microcontroller Application

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02З003

Electric Drives

6

3+1+1+0

Elective course

Elective course

Elective course*

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02З005

Electric Elements of Automatic Control

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З013

Computer design of electric machines

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З014

Small and Special Electric Machines

6

3+0+3+0

ФЕИТ01З016

Industrial networks

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З017

Power Converters Application in Renewable Energy Sources

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З015

Programmable logic controllers

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З015

Project Design of Renewable Energy Source (RES) based systems

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З011

Transmission and Distribution Systems

6

3+2+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course

Elective course

Elective course*

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л018

Wind generators and wind generating systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л019

Digital Control of Electrical Machines

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л020

Dynamics and Modelling of Electrical Machines, Transformers and Apparatuses

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л008

Electric vehicles

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л010

Measurement systems and data acquisition

6

3+0+2+0

ФЕИТ02Л021

Testing of electrical machines

6

3+0+2+0

ФЕИТ06Л009

Control of Electric Drives

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л024

Designing of Power Plants and Substations

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л025

Photovoltaic systems

6

3+1+1+0