Personal tools
Log in

ees

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ски системи (ЕЕС)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетски системи

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери имаат единствена можност да бидат дел од електроиндустријата, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе де­це­нии вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро пла­те­на работа во преносни и дистрибутивни компании, во јав­ниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе ба­рани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома ва­жи без никакви ограничувања.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и веш­тини од областите: пренос, дистрибуција, про­даж­ба и употреба на електрична енергија. Во текот на сту­ди­рањето се користат современи софтверски алатки за си­мулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на об­ластите планирање и управување на ЕЕС, техника на висок напон, нисконапонски инсталации, осветление и ква­литет на електрична енергија. Истовремено, сту­ден­тите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ практични лабораториски вежби во лабо­ра­то­риите на факултетот. Оваа прогама на идните ин­же­не­ри им овозможува да се стекнат и со теориски и со прак­тични знаења и на тој начин, да се оспособат за ре­ша­вање на најразлични технички проблеми со кои ќе се соочат во текот на нивната кариера.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З001

Overhead Lines and Power Cables

6

3+2+0+0

ФЕИТ05З001

Electric Circuit Theory

6

3+2+0+0

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09З002

Electrical Lighting

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З003

Economy for engineers

6

3+2+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л003

Electric machines and transformers

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л004

Electric Power Networks

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л005

Computer Aided Design Of Electrical Installations

6

2+1+2+0

Elective course

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09Л006

Power Quality

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л003

Power Systems Measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л004

Practicum in Labview

3

0+0+3+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09З007

Transmission Power Systems

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З008

Distribution Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З009

High Voltage 1

6

3+1+1+0

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

ФЕИТ02З007

Static Power Converters

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З010

Grounding and Grounding Systems in Electric Power Networks

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09Л013

Power Systems Steady States Analysis

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л014

High Voltage 2

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л015

Electricity markets

6

3+1+1+0

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09Л016

Smart Grids

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л011

Power Generation and Substations

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л017

Power Engineering Application Software

6

3+0+2+0

ФЕИТ04Л012

Relay Protection

6

3+2+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09З018

Power Systems Operation and Control

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З019

Power systems control and dispach

6

3+2+0+0

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10З003

Introduction to telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З020

Microgrids

6

3+2+0+0

ФЕИТ02З008

Basics in renewable energy sources

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З021

Power Systems Planning

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ09Л022

Energy Management Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Ли­ста на изборни предмети од кои студентот е должен да освои најмалку 6 кредити

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

ФЕИТ01З002

Energy Management Systems

6

2+2+0+0

ФЕИТ10З003

Introduction to telecommunications

6

3+1+1+0