Personal tools
Log in

eeum

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­ге­ти­ка, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, управување и менаџмент

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од оваа студиска програма мо­жaт да креирааат сопствен бизнис или да се вработат во некоја од компаниите кои се занимаваат со: произ­вод­ство на електрична енергија од класични или обнов­ли­ви извори; трговија, пренос и дистрибуција на елек­трич­на енергија; менаџмент, проектирање, заштита, авто­матизација и управување на електро­енергетски обј­екти; консултантски услуги по проектен менаџмент, студии и техничко-економски анализи, eнергетска ефи­кас­ност и околина и сл.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма ЕЕУМ ги следи потребите на ком­па­ниите од електро-енергетскиот сектор за креирање сов­ремено образуван инженер кој ќе има стручни поз­на­вања од областа на електроенергетиката, информа­цис­ко-комуникациските технологии, како и способност и знаење за менаџирање на сложени технички проекти во новата пазарно ориентирана околина.

Во рамките на студиската програма студентите изучу­ва­ат технологии за производство на електрична енергија од класични и обновливи извори; постројки и управу­вач­ки системи во електроенергетските системи; методи за планирање, проектирање и градба на електро­енер­гет­ски објекти; современи софтверски алатки за ана­ли­за и решавање на инженерски проблеми, методи за раци­онално користење на електричната енергија, како и менаџерски вештини и техники на проектниот мена­џмент.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering 2

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Забелешка: Во III и IV семестар студентот е должен да избере и положи еден од следните изборни предмети.

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З001

Electric Circuit Theory

6

3+2+0+0

ФЕИТ10З003

Introduction to telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

 

 

 

 

Наставна програма за III семестар

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ04З002

Software tools in Power Engineering

6

3+0+2+0

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems

6

2+2+1+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З001

Electric Circuit Theory

6

3+2+0+0

ФЕИТ10З003

Introduction to telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

ФЕИТ08З008

Engineering mechanics

6

3+2+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л003

Fundamentals of Power Engineering

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л004

Management and Engineering Economy

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л003

Electric machines and transformers

6

3+1+1+0

Elective course

6

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л006

Power Quality

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л004

Electric Power Networks

6

3+2+0+0

ФЕИТ08Л012

Numerical methods for engineers

6

3+0+2+0

ФЕИТ03Л006

Electrical Measurements of Non-electrical Quantities

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04З005

Electricity Generation

6

3+2+0+1

ФЕИТ04З006

Project management

6

3+1+1+0

ФЕИТ04З007

Electrical substations

6

3+2+0+1

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04З008

Nuclear Power Plants

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З009

Cogeneration plants

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З010

Quality Management System and Regulative in Power Engineering

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З011

Transmission and Distribution Systems

6

3+2+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л013

Renewable Energy Sources for Electricity Generation

6

3+2+0+1

ФЕИТ04Л012

Relay Protection

6

3+2+0+0

Elective course

6

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л014

Power Plant & System Operation

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л015

Small Hydro Power Plants

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л003

Power systems measurement

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л016

Grounding, professional risk and safety in power plants

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л017

Systems for Artificial Intelligence in Power Engineering

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04З018

Control and monitoring of the Power system facilities

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З019

Energy Efficiency & Environment

6

3+2+0+0

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04З020

Design and Integration of Renewable Energy Sources in Power Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ04З021

Planning of Operation and Construction of Power Plants & System

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З022

Digital Relay Protection

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З023

Photovoltaic Conversion of the Solar Energy

6

3+2+0+0

ФЕИТ01З015

Programmable logic controllers

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л024

Design of power system facilities

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л026

Computer based modeling in power engineering

6

3+1+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л027

Power system regulation

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л028

Design and sizing of photovoltaic systems

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л029

Business and entrepreneurship in power  engineering

3

2+1+0+0

ФЕИТ02Л018

Wind generators and wind generating systems

6

3+1+1+0