Personal tools
Log in

khie

Сту­ди­ска програма

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Со комбинирање на квалитетна основа од електроинже­нер­ството и пакети од изборни предмети се оформуваат специјалисти за дизајн и примена на: ком­пју­терски хардвер и софтвер, компјутерска мрежна оп­рема, вградени микрокомпјутери за автомобилска ин­дустрија, медицинска електронска опрема, ко­му­ни­ка­циска опрема, мобилни телефони и безжични уреди, ан­тени и радари, опрема за автоматизација и ро­бо­тика, индустриска и енергетска електроника, мулти­ме­дија – аудио видео телевизиска опрема и ин­фор­ма­цис­ки системи, кабелска телевизија... Тоа дава можност за ра­бота во секоја фирма што произведува или користи ком­пјутерска и електронска опрема било да станува збор за хардвер или за софтвер.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Цврста основа од електроинженерството по урнекот на програмите “electrical and computer engineering” од врвни­те универзитети во светот. Способност да се справат со предизвиците во инженер­ството во на­ред­ните дваесет години во која било точка од Светот. Флек­сибилност во однос на работните места и ра­бот­ни­те задачи. Компетентност да градат интегрирани ре­ше­нија што бараат знаења од повеќе области. Един­с­т­вен профил со компетенции за аналоген дизајн во до­ме­нот на микро и наносистеми, за кој што постои врв­на побарувачка во електронските компании во Светот (Texas Instruments, Analog Devices, Samsung, Maxim, Linear Technology, Kemet, Intel…). Оптимален профил со компе­тенции од доменот на вградливи микро­ком­п­ју­­терски сис­теми за кој што исто постои растечка по­ба­ру­вачка (Сеавус, Џонсон контролс, многу outsourcing и startup компании).

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming 6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ07З005

Principles of Digital Logic Design

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З001

Electric Circuit Theory

6

3+2+0+0

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements*

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З005

Electronics 1

6

3+1+1+0

 

*Предметот Мерења во електротехника студентот задолжително мора да го ислуша и положи во тек на студиите, но може да избере дали тоа ќе го направи во трети или во петти семестар. Доколку одлучи да го избере во петти семестар, тогаш во третиот семестар може да избере еден од понудените два изборни предмети за трети семестар.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07З008

Internet Application Services

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З009

Computer Components and Peripherals

6

2+1+2+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л007

Electronics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л008

Signals and Systems

6

3+2+0+0

ФЕИТ07Л013

Computer Organization and Architectures

6

2+2+1+0

Elective course

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л010

Probability and statistics

6

3+2+1+0

ФЕИТ08Л011

Discrete mathematics

6

3+2+0+0

ФЕИТ05Л010

Modeling and simulation in electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л005

Electric Power Devices

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems*

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З011

Analog design

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

Elective course

Elective course

 

* Студентот задолжително мора да го ислуша и положи предметот во тек на студиите, но може да избере дали ќе го земе во трети или во петти или во седми семестар

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10З002

Random Processes And Information Theory

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З014

Optoelectronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З018

Computer Networks

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З015

Electroacustics

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З012

Power Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З013

Fundamentals of Digital Signal Processing

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л016

Microprocesor electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л017

VLSI Design

6

3+1+1+0

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10Л007

Fundamentals of Telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л018

Electronic measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л019

Microelectronics and microsystems

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л014

Network and Internet Applications

6

2+1+2+0

ФЕИТ05Л020

Embedded and real-time systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л021

Digital Signal Processing Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л022

Digital audio systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л023

Propagation and radiation

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л024

Switch Mode Power Supplies

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л014

Computer controlled systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л028

Database Administration

6

2+1+2+0

ФЕИТ01Л006

Machine Learning

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Elective course 1

6

Elective course 2

6

Elective course 3

6

Elective course 4*

Elective course 5*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З025

Modern electronic elements

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З026

Sensors, conditioners and acquisition devices

6

3+0+2+0

ФЕИТ05З027

Biomedical engineering

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З028

Microcontrollers

6

3+1+2+0

ФЕИТ05З029

PLD and FPGA components

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З030

Distributed Microcomputer Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З033

Advanced Processor Architectures

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З031

Television

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З032

Digital image processing

3+1+1+0

ФЕИТ05З033

Radio Engineering

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З034

RF and  microwave  Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З003

Electric Drives

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З010

Computer Graphics - Standard Graphics Libraries

6

2+1+2+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course 1

Elective course 2

Elective course 3

Elective course 4*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ04Л004

Management and Engineering Economy

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л022

Operations research

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л041

Biomedical electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л036

Automotive electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л026

Operating Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л041

Security and Protection of Computer Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л037

Digital video systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л035

Multimedia systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л038

Antenna engineering

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л039

Electromagnetic compatibility

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л040

Power Converter Design

6

3+1+1+0

ФЕИТ00Л009

Fundamentals of mechatronic systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л019

Wireless Communications

6

3+1+1+0