Personal tools
Log in

ksiar

Сту­ди­ска програма

Комп­ју­тер­ско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студентот на оваа студиска програма добива опсежни фун­да­ментални и практични знаења од сите дис­ци­плини од системското инженерство, автоматиката и роботиката кои имаат како инфраструктурно, така и интер­дисциплинарно значење. Стекнатите знаења и веш­тини се темелат на современи научни сознанија во облас­ти на автоматизацијата и роботиката, компјутер­ско- ин­формациските технологии, процесната инфор­матика, менаџментот, био- инженерството, кибер­не­ти­ката во медицината, мерно-процесната техника и друго.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials


3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З001

Control Systems Theory 1

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З006

Logic Design Principles and Computer Architectures

6

2+2+1+0

Elective course

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З004

Electric Circuit and Signals

6

3+2+0+0

ФЕИТ07З011

Advanced Algorithms and Programming

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л003

Sensors and actuators

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л004

Robotics 1

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л005

Control Systems Theory 2

6

2+2+1+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л010

Probability and statistics

6

3+2+0+0

ФЕИТ08Л011

Discrete mathematics

6

3+2+0+0

ФЕИТ01Л006

Machine Learning

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10З011

Digital Transmission of Information

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З007

Modeling, identification and simulation

6

2+1+2+0

ФЕИТ01З008

Systems Theory

6

2+2+1+0

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05З012

Power Electronics

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З019

Data and Database Modeling

6

2+1+2+0

ФЕИТ01З009

Computer Integrated Manufacturing

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01Л014

Computer controlled systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л024

Advanced Computer Architectureс and Microprocessor Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л010

Nonlinear Control Systems

6

2+2+1+0

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01Л011

Design of control systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л012

Robotics 2

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л013

Fuzzy logic control

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01З015

Programmable logic controllers

6

2+2+1+0

Elective course

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01З017

Automatic control in power plants

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З018

Navigation and guidance of moving objects

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З016

Electromechanical Devices and Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З016

Industrial networks

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З019

Optimal controllers and state estimators

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З020

Automotive control system

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З021

Bioengineering

6

2+2+1+0

ФЕИТ013024

Automation of production plants and processes

6

2+2+1+0

ФЕИТ03З011

Processes measurement

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01Л022

Operations research

6

2+2+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course

Elective course

Elective course*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01Л023

Automation of Biotechnological Processes

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л025

Distributed control and SCADA

6

2+1+2+0

ФЕИТ01Л026

Mobile robotics

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л027

Principles of Quality Control

6

3+2+0+0

ФЕИТ01Л028

Design of Security Systems

6

2+1+2+0