Personal tools
Log in

kti

Сту­ди­ска програма

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма студентите добиваат прак­тич­но и теоретско знаење во полето на компјутерските техно­логии и инженерството за: проектирање и ре­а­ли­за­ција на процесорски архитектури и процесори; мо­де­ли­рање, проектирање и реализација на вградливи ком­п­јутерски системи; информациони системи; мрежи и Интер­нет; проектирање, реализација и адми­нис­три­ра­ње Веб системи и сервери; алгоритми, структури и про­г­ра­мирање; бази на податоци; оперативни системи и изра­ботка на OС модули и компоненти; безбедност на ком­пјутерски системи; проектирање и реализација на интелигентни мрежи.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З006

Mathematics for Computer Engineering

6

3+3+0+0

ФЕИТ07З007

Computer Communication Technologies

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З005

Principles of Digital Logic Design

6

2+2+1+0

Elective course

6

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07З008

Internet Application Services

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З009

Computer Components and Peripherals

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З010

Computer Graphics - Standard Graphics Libraries

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З011

Advanced Algorithms and Programming

6

2+2+1+0

ФЕИТ10З005

Telecommunication Software 6

2+1+2+0

ФЕИТ07З012

Introduction to Intelligent Networks

6

2+1+2+0

ФЕИТ08З007

Electrooptics

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л009

Stohastic Processes and Systems

6

3+2+1+0

ФЕИТ07Л013

Computer Organization and Architectures

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

Elective course

Elective course

 

Elective courses - од студиската програма

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л014

Network and Internet Applications

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л015

Web Systems and Servers

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л016

Developing User Working Interfaces

6

2+1+2+0

ФЕИТ03Л005

Fundamentals of Measurement Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ08Л013

Developing Computer Games based on Physical Laws

6

2+1+2+0

ФЕИТ05Л008

Signals and Systems

6

3+2+0+0

ФЕИТ07Л017

Analysis and Design of Intelligent Systems

6

2+2+1+0

 

Elective courses - од други студиски програми

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ02Л005

Electric Power Devices

6

3+0+2+0

ФЕИТ04Л013

Renewable Energy Sources for Electricity Generation

6

3+2+0+1

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З018

Computer Networks

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З019

Data and Database Modeling

6

2+2+1+0

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Elective courses - од студиската програма

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07З020

System Design using HDL

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З021

Parallel Processing and High Performance Computing

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З022

Geographic Information Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З023

Embedded Computer Systems and Components

6

2+1+2+1

ФЕИТ03З008

Computerized Measurement Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ05З013

Fundamentals of Digital Signal Processing

6

3+1+1+0

ФЕИТ08З014

Computer Aided Geometric Modeling

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10Л007

Fundamentals of Telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л025

Microprocessor Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л026

Operating Systems

6

2+2+1+0

Elective course

6

Elective course*

6

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses - од студиската програма

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л027

Network Operating Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л028

Database Administration

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л029

Data Warehouses and Data Processing

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л030

Network Standards and Devices

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л049

Wireless and Mobile Computer Networks

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л031

Distributed Intelligent Control

6

2+1+2+0

ФЕИТ08З015

Introduction to Nanomaterials and Nanotechnology

6

2+2+1+0

 

Elective courses - од други студиски програми

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ05Л017

VLSI Design

6

3+1+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07З032

WAN Networks and Distributed Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З033

Advanced Processor Architectures

6

2+2+1+0

Elective course

6

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses - од студиската програма

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07З034

Operating Systems, Modules and Drivers for Embedded Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З035

Mobile Networks and Devices (OS and Programming)

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З036

Modeling and Simulation Environments

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З039

Reliability of Systems and Software

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З038

Compilers

6

2+2+2+0

ФЕИТ07З037

ICT in Intelligent Networks

6

2+1+2+0

ФЕИТ03З009

Process Computers and Measurements

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З016

Industrial Networks

6

2+2+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л040

Cluster Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л041

Security and Protection of Computer Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course

6

Elective course*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Elective courses - од студиската програма

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л042

ICT Project Management and CASE Methodology

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л043

Mobile Information Systems

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л044

System on Chip Design

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л045

Grid Structures and Cloud Computing

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л046

Sensor Systems

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л048

Network Software and Computer Networks Management

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л035

Multimedia Systems

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л047

Real-time Management of Intelligent Information Systems

6

2+2+1+0

Elective courses - од други студиски програми

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ01Л025

Distributed control and SCADA

6

2+1+2+0