Personal tools
Log in

tkii

Сту­ди­ска програма

Те­ле­ко­му­ни­ка­ции и информациско инженерство (ТКИИ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Телекомуникации и информациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери на оваа студиска програма стек­нуваат релевантни знаења да продолжат да ја гра­дат својата професионална кариера во компании и држа­вни институции кои развиваат и имплементираат ICT (телекомуникациски и мобилни оператори, ТВ и радио­дифузни компании, производители на телеко­му­ни­кациска опрема, понудувачи на интернет услуги и сер­виси, истражувачки лаборатории и врвни ака­дем­ски институции, регулаторни агенции), компании кои ра­ботат со различни телекому-никациски мрежи и сис­те­ми (WiFi, GSM, 3G, 4G, LTE, WiMAX, ADSL, FTTH, DVB, Bluetooth) и во секоја компанија која користи ICТ ре­ше­ни­ја и апликации.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Оваа студиска програма нуди профил на меѓународно приз­нат инженер по телекомуникации и инфор­ма­цис­ко инженерство. Студентите се стекнуваат со пот­ре­б­ни­те знаења и вештини за да прераснат во експерти за инфор­мациски и комуникациски технологии (ICT) кои де­нес доживуваат експлозивен раст кај нас и во светот: ди­гитални телекомуникации, информациски и теле­со­обра­ќаен инженеринг, телекомуникациски системи, оп­тички мрежи, безжични комуникации, безжични, мо­бил­ни, персонални и сензорски мрежи, интернет тех­но­логии, дизајн, моделирање и симулација во те­ле­ко­му­никациите, процесирање на сигнали во телеко­му­ни­ка­циите, управување и сигурност во теле­ко­му­ни­ка­ци­ите, мултимедија, оперативни системи, апликации и сер­виси.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З001

Mathematics 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Physics 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Fundamentals of Electrical Engineering I

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Programming and Algorithms

6

2+2+2+0

Elective course

6

 

Elective courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

English

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08Л003

Mathematics 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Physics 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Fundamentals of Electrical Engineering II

6

3+2+1+0

Elective course 1*

6

2+2+2+0

Elective course 2**

3

Elective course 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л003

Data Structures and Object Programming

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Programming and Algorithms 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ07Л004

Laboratory in Computer  Tools and Skills

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Practicum of MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Communication and presentation skills

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Electrical Materials

3

2+0+1+0

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ08З005

Mathematics 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ05З003

Digital Signal Processing

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З001

Switching and Routing

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З002

Random Processes And Information Theory

6

3+1+1+0

Elective course*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри што може да се слуша во III семестар.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10Л006

Internet Technologies

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л007

Fundamentals of Telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л008

Applied operating systems in telecommunications

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л009

Teletraffic engineering

6

3+1+1+0

Elective course*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во IV семестар.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10З012

Wireless Channels

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З013

Digital Communications 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З014

Telecommunication networks

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З015

Telecommunication Systems

6

3+1+1+0

Elective course*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во V семестар.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ10Л019

Wireless Communications

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л020

Wireless and mobile networks

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л021

Digital Communications 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л022

Optical networks

6

3+1+1+0

Elective course*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во VI семестар.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Elective course*

Elective course*

Elective course*

Elective course**

Elective course**

 

*Се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VII семестар.

**Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Mandatory courses

Code

Title

ECTS

No of classes per week

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Elective course*

Elective course*

Elective course**

Elective course**

 

*Се избира предмет од листата на изборни предмети за за парни/летни семестри кој може да се слуша во VIII семестар.

**Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Ли­ста на изборни предмети од јадрото на ФЕИТ од кои студентот задолжително мора да избере 2 предмета

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Semester

ФЕИТ05З002

Electromagnetics

6

3+2+0+0

III,V,VII

ФЕИТ03З002

Electrical engineering measurements

6

3+1+1+0

III,V,VII

ФЕИТ01З002

Automatic Control Systems

6

2+2+1+0

III,V,VII

ФЕИТ05Л006

Electronics

6

3+1+1+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ02Л005

Electric Power Devices

6

3+1+1+0

IV,VI,VIII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во зимскиот семестар понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Semester

ФЕИТ10З004

Analysis of communications ecosystem

6

3+1+1+0

III, V, VII

ФЕИТ10З029

Design and Modeling of Telecommunication Networks

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З030

Industrial communication networks

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З031

Internet and mobile services

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З016

Unconventional telecommunications

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З032

Delay tolerant networking

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З033

Applied antennas in wireless communications

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З034

Signal Processing for Communications

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З035

Signaling protocols

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З036

Secure Communications

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З017

Simulation Methods for Telecommunications

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З018

Navigation systems

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З037

Standards and regulations in telecommunications

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З005

Telecommunication software

6

2+1+2+0

III, V, VII

ФЕИТ10З038

Telecommunications network management

6

2+1+2+0

VII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во зимскиот семестар понудени од други институти при ФЕИТ

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Semester

ФЕИТ07З009

Computer Components and Peripherals

6

2+1+2+0

III,V

ФЕИТ03З007

Measurement in Telecommunication

6

3+1+1+0

III,V,VII

ФЕИТ07З019

Data and Database Modeling

6

2+2+1+0

V,VII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во летниот семестар понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Semester

ФЕИТ10Л039

Wireless IP Networks

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л040

Embedded communications systems

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л023

Digital Television

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л024

Radio communications simulation and design

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л041

ICT systems for energy efficiency and sustainable development

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л025

Compression and Transmission of Multimedia Signals

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л042

Object-oriented modeling of telecommunication systems

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л043

Personal and ad-hoc networks

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л026

Access technologies

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л027

Radio And Satellite Communications

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л010

Development of telecommunication services and applications

6

3+1+1+0

IV, VI, VIII

ФЕИТ10Л028

Network forensics

6

3+1+1+0

VI, VIII


Ли­ста на препорачани изборни предмети во летниот семестар понудени од други институти при ФЕИТ

Code

Title

ECTS

No of classes per week

Semester

ФЕИТ08Л010

Probability and statistics

6

3+2+0+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ08Л011

Discrete mathematics

6

3+2+0+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ07Л013

Computer Organization and Architectures

6

2+2+1+0

IV,VI

ФЕИТ08Л012

Numerical methods for engineers

6

3+0+2+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ05Л038

Antenna engineering

6

3+1+1+0

VIII