Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2011

Archives 2011

Newly acquired books at FEEIT Library in 2011


January

 1. Graph Theory / Diestel, Reinhard
 2. Naïve Set Theory / Halmos, Paul R.
 3. Essential economics / Bishop, Matthew
 4. Economics for business / Mulhearn, C.; Vane, H. R.; Eden, J.
 5. Designing the User Interface / Shneiderman, Ben; Plaisant, C.
 6. Designing with the Mind in Mind / Johnson, Jeff
 7. Developing Virtual Reality Applications / Craig, A. B.; Sherman, W. R.; Will, J. D.
 8. Designing Interfaces / Tidwell, Jenifer
 9. Spatial Augmented Reality / Bimber, Oliver; Raskar, Ramesh
 10. Designing Web Interfaces / Scott, Bill; Neil, Theresa

February

 1. Основи на системи со бази на податоци / Елмасри, Рамез; Навати, Шамкант Б.
 2. Системи за бази на податоци / Гарсија Молина, Хектор; Улман, Џефри Д.; Видом, Џенифер
 3. Комуникациски мрежи / Леон-Гарсија, Алберто; Виџаја, Индра
 4. Компјутерски архитектури / Патерсон, Хенеси
 5. Вовед во биоинформатиката / Леск, Артур М.
 6. Перформанси и анализа на безжични рутирачки протоколи во мобилна WIMAX околина / Божиновски, Александар (Master's Thesis)
 7. Анализа на доверливостa на високонапонските разводни постројки од атмосферски празнења со помош на MATLAB/SIMULINK / Ласков, Александар (Master's Thesis)
 8. Воведување на полиси базирани механизми за управување со ресурси во когнитивни мрежи / Денковски, Даниел (Master's Thesis)
 9. Примена на програмскиот пакет WINDPRO 2.7 за промена на потенцијалот на одредени ветерни локации во РМ / Ивановски, Зоран (Master's Thesis)
 10. Методи за пресметка на регулирани приходи и нивна алокација на крајните корисници со посебен осврт на дистрибуција на електрична енергија / Салтировски, Сашо Б. (Master's Thesis)
 11. Систем за контрола на брзината за движење на сообраќајот со помош на видео набљудување / Иванов, Игор (Master's Thesis)
 12. Перформанси на хендовери кај мобилен WIMAX за апликации во реално време / Наумоски, Здравко (Master's Thesis)
 13. Менаџмент на ризици во проекти од информатичката технологија во широко дистрибуирани компании - пример од агрокомплекс / Вељановски, Николче (Master's Thesis)
 14. Анализа и оптимизација на работните режими на ХЕЦ Вруток / Беќири, Ејуп (Master's Thesis)
 15. Архитектура и развој на мобилни апликации со знаење за контекстот / Делев, Томче (Master's Thesis)
 16. Модел за евалуација на еколошките критериуми за енергетски и индустриски постројки / Соврески, Златко В. (Doctoral Dissertation)
 17. Вовед во биоинформатика / Леси, Артур
 18. Gene sharing and evolution / Piatigorsky, Joram
 19. Data mining / Witten, I.; Frank, J.
 20. The text mining handbook / Feldman, R.; Sanger, J.
 21. The algorithm design manual / Skiena, S.
 22. Introduction to protein science / Lesk, Arthur M.
 23. Proteins: structure and function / Whitford, David
 24. Oxford advanced learner's dictionary, /
 25. Electrical power systems quality, /
 26. Signal processing of power quality disturbances / Bollen, M. H. J.; Gu, I. J. H.
 27. Pattern recognition and mashine learning / Bishop, Christopher
 28. Анализа на режимите на работа на ХЕЦ Глобочица / Маркоски, Тони (Master's Thesis)
 29. Споредба на решенија за подобрување на перформансите на транспортните протоколи преку HSDPA мобилни мрежи / Панев, Страхил (Master's Thesis)
 30. Координирана аукција на доделување на прекуграничен капацитет со помош на метод на максимални текови на моќности / Матески, Витко (Master's Thesis)

March

 1. Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци / Питерсен, Џон В.
 2. Вовед во НУРБС / Роџерс, Давид Ф.
 3. Анализа и управување на роботите / Асада, Х.; Слотин, Ж.-Ж. Е.
 4. Елементи од теоријата на стабилност и појава на бифуркации кај периодични решенија и нивна примена / Аспровска, Елена (Master's Thesis)
 5. Систем за следење на здравствената состојба кај пациенти со хронични заболувања / Тавчиоски, Емил (Master's Thesis)
 6. Процес на водење на е-влада проекти, планирање, имплементација и најдобри практики / Николоска, марија (Master's Thesis)
 7. Функции на нивото за контрола на пристап во LTE системите / Талевски, Дејан (Master's Thesis)
 8. Збирка решени задачи за дизајн на дигитални системи, /

April

 1. Arti i Programimit Kompjuterik, Volumi 4 / Knuth, Donald E.
 2. Njohja me kapacitet energjetike dhe liberalizmi i tyre / Philipson, l.; Lee Willis, H.
 3. Sisteme moderne shfrytezimi / Tanenbaum, Andrew
 4. Tesla - neostvarena otkrica, /
 5. Artificial intelligence / Russell, Stuart; Norving, Peter
 6. Distributed systems architecture / Puder, A.; Romer, K.; Pilhofer, F.
 7. Thin film materials / Freund, L. B.; Suresh, S.
 8. Quasi-static electromagnetic fields / Bannister, Peter R.
 9. Handbook of electromagnetic propagation in conducting media / Kraichman, Martin B.
 10. Линеарна алгебра / Екслер, Шелдон
 11. Микроелектроника / Џеков, Томислав
 12. Прилог кон моделите за менаџмент на ризици на пазарите за електрична енергија со можности за примена во Република Македонија / Чогеља, Горан (Doctoral dissertation)
 13. Библиотечно работење: прирачник за сите видови библиотеки, книга 2 / Николов, Благој

June

 

 1. Electromagnetic radiation from cylindrical structures / Wait, James R

 2. Digital signal processing and applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK / Chassaing, Rulph; Reay, Donald

 3. Communication systems design using DSP algorithms / Tretter, Steven A.

 4. Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција, /

 5. Модел на хидро-информационен систем на Република Македонија / Делипетрев, Благој (Doctoral Dissertation)

 6. Нов просторно-временски алгоритам на локализација за безжични сензорски мрежи преку GPS уреди / Речкоска Шишкоска, Устијана (Doctoral Dissertation)

 7. Примена на високо-температурни спроводници со мали провеси: теориски и практични аспекти / Атанасоски, Рубин (Masters Thesis)

 8. Моделирање и анализа на импулсните карактеристики на заземјувачите во ЕЕС / Митровски, Дарко (Masters Thesis)

 9. Финансиските деривати како инструменти за финансирање и минимизирање на ризиците во современиот проектен менаџмент / Георгиев, Даниел (Masters Thesis)

 10. Механизми за менаџирање на сигурноста на Ad Hoc мрежи / Симиџиевски, Никола (Masters Thesis)

 11. Моделирање и анализа на сложени мрежни системи / Каневче, Александра (Masters Thesis)

 12. Управувачка техника и функционални барања на опремата во целосно автоматизирана трансформаторска постројка / Наумовски, Андреја (Masters Thesis)

 13. Трендови и решенија во рехабилитација на мали хидроцентрали со придружни објекти / Стојчевски, Оливер (Masters Thesis)

 14. Промена на бизнис процесите во производствено претпријатие при имплементација на софтвер за менаџирање со магацин / Соколоски, Стерја (Masters Thesis)

 15. Оперативно водење на електроенергетски систем во новите пазарни услови / Стојанов, Марјан (Masters Thesis)

 16. Реализација на проекти за унапредување на знаењето и вештините на вработените потребни за спроведување ефективни промени во бизнис процесите / Блажевски, Васил (Masters Thesis)

 17. Методи за анализа на бизнис податоци за проценка на ризик во инженерските проекти / Шаурек, Наташа (Masters Thesis)

 18. Надградба на мерно-управувачките системи во термоелектраната во РЕК Битола / Јошевски, Цано (Masters Thesis)

 19. Временско-фреквенциска анализа и вејвлет теорија со примена / Буралиева, Јасмина (Masters Thesis)

 20. Планирање на преносни системи во услови на отворен пазар на електрична енергија / Колевска, Елена (Masters Thesis)

 21. Симулација на чекачки системи / Зазоска, Ирена (Masters Thesis)

 

July

 1. Introduction to antennas & propagation / Wait, James R.

 2. Вовед во NURBS / Роџерс, Давид Ф.

 3. Нови методи за контрола и подобрување на квалитетот на IP-базираните сервиси во мобилни и безжични мрежи / Туџаров, Александар (Doctoral Dissertation)

 4. Статистички засновано, хардверски поддржано упатување и контрола на мрежен сообраќај / Календар, Марија (Doctoral Dissertation)

 5. Методологија за оценка и подобрување на мерната неодреденост на мерила за проток / Шаревска, Анастазија (Masters Thesis)

 6. Визуелни системи за тестирање на софтвер базиран на модели / Спироска, Славица (Masters Thesis)

 7. Анализа на перформансите на TCP преку безжични и мобилни IP мрежи / Шајноска, Елена (Masters Thesis)

 8. Модели за ширење информации во комплексни мрежи / Трпевски, Даниел (Masters Thesis)

 9. Научни работни текови / Јаќимоски Зоран (Masters Thesis)

 10. Интелигентно управување на динамички системи со помош на фази логика од тип 2 и анализа на нивна стабилност / Василевска, Ангелина (Masters Thesis)

 11. Ергодични рати и веројатност на испад на фединг канал со реле за различни кооперативни стратегии / Ризински, Марјан (Masters Thesis)

 12. Нов перформансно-базиран планер за движење на нехолономичен мобилен робот / Тунтев, Наум (Masters Thesis)

 13. Менаџирање на технички ризик во договорот / Дончевска, Билјана (Masters Thesis)

 14. Анализа на можностите за развој на електроенергетскиот систем на Македонија со цел доверливо снабдување со електрична енергија / Тасеска, Верица (Masters Thesis)

 15. Енергетски и економски параметри на хидропотенцијалот во малите хидроцентрали во Република Македонија / Арсенова-Најдов, Анета (Masters Thesis)

 16. Анализа и проценка на перформанси на извршување на компјутерски програми / Николовски, Владимир (Masters Thesis)

 17. Оптимална работа на системот на каскадни хидроцентрали на река Треска од аспект на минимална потрошувачка на вода за исто производство на енергија / Митков, Мики (Masters Thesis)

 18. Напредни интелигентни стратегии за навигација на мобилни роботи во непознати околини со примена на видео сензори / Дединец, Александар (Masters Thesis)

 19. Интелигентен систем за класифицирање и оценување на текстуални содржини / Ќосев, Ѓорѓи (Masters Thesis)

 20. Модели на Лоренц и нивна примена / Николовска, Марија (Masters Thesis)

 21. Модели на BLACK-SCHOLES и нивна примена / Лазарова, Лимонка (Masters Thesis)

 22. Математичко моделирање на некои проблеми од теоријата на оптимизација и примена / Гелова, Елена (Masters Thesis)

 

 

August

 

 1. Multiagent systems: algorithmic, game-theoretic, and…/ Shoham, Yoav; Leyton-Brown, Kevin

 2. Летопис на македонската академија, /

 3. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на македонската.., /

 

 

September

 

 1. Electric motor drives / Berde, M. S.

 

October

 

 1. Извештај за самоевалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (за периодот 2006/07 - 2009/10), /

 2. Меѓународни олимпијади по математика / Трнчевски, Костадин; Урумов, Виктор

 3. Меѓународни олимпијади по физика / Урумов, Виктор

 4. Моделирање, анализа и валидација на генски регулаторни мрежи / Ристевски, Благој (Doctoral Dissertation)

 5. Генерички систем за содржински базирано пребарување на слики / Димитровски, Ивица (Doctoral Dissertation)

 6. Колаборативни бизнис процеси и нивната примена во управувањето со квалитетот на услуги / Николовска, Јадранка (Masters Thesis)

 7. Развој на проекти за енергетска ефикасност во земјите на Европската унија и можности за нивна примена во Република Македонија / Георгиев, Игор (Masters Thesis)

 8. Добивање и карактеризација на биодизел од индустриски култури / Каранфилов, Дејан (Masters Thesis)

 9. Апроксимативно Баесово одредување на параметри на динамички системи / Таневски, Јован (Masters Thesis)

 10. Фазилогичко одлучување и управување во финансиско инженерство и постоење на ризик / Петреска, Биљана Р. (Masters Thesis)

 11. Mеханизми за обезбедување сигурност и приватност на физичко ниво во RFID базирани системи / Шаревски, Филипо (Masters Thesis)

 12. Моделирање и управување на сообраќај во населени места / Хаџи Јорданова, Саша (Masters Thesis)

 13. Планирање и дизајн на фотоволтаична електрична централа со инсталирана моќност од 1 MWp во Македонија / Чеботарев, Александар (Masters Thesis)

 14. Елементи од теоријата на матрични и диференцијални игри и нивна примена / Билински, Никола (Masters Thesis)

 15. Консултациски систем за размена на знаење меѓу медицински персонал / Накиќ, Драшко (Masters Thesis)

 16. Бизнис модели кај семантички веб / Чифлиганец, Борче (Masters Thesis)

 17. Избор на најсоодветни карактеристики на ветерните турбини за искористување на енергетскиот потенцијал на ветерот на локацијата Богословец / Дрмов, Миланчо (Masters Thesis)

 18. Дисеминација на националниот еталон за маса на референтни еталони од мерната единица за маса со класи Е2 и F1 / Зулбеари, Мухамед (Masters Thesis)

 19. Безбедносни протоколи и механизми за заштита на приватноста во комуникациските системи на возилата / Клинчарски, Давор (Masters Thesis)

 20. Користење на интернет сервиси за подршка на креативноста / Спасов, Ване (Masters Thesis)

 21. Економски критериуми за планирање на инвестициите во електроенергетскиот сектор во дерегулирана околина / Воденичаровски, Наум (Masters Thesis)

 22. Оптимизација на ЕЕС на подолг временски период со примена на MATPOWER / Јосифоска, Јасмина (Masters Thesis)

 23. Проценка на ризиците во рамки на стандардот ISO/IEC 27001:2005 во одредени стопански гранки / Велковски, Оливер (Masters Thesis)

 24. Примена на cloud computingво е-Влада решенијата во Република Македонија / Тодевски, Мартин (Masters Thesis)

 25. Организациски принципи и стратегии на компаниите за вреднување на трансфер на ризик / Кувенџиева, Славица (Masters Thesis)

November

 1. Обезбедување на квалитет на сервиси кај безжични локални мрежи преку EDCA функција / Илиевски, Благој (Masters Thesis)

 2. Оптички пристапни мрежи предизвик за телекомуникациските оператори од функционален и деловен аспект / Најденова, Лилјана (Masters Thesis)

 3. Анализа на мобилност кај HIP во мултисервисни IP мрежи / Алексов, Илија (Masters Thesis)

 4. Планирање и дизајн на LTE и WiMAX безжични мрежи / Киселинов, Климент
  (магистерски труд)

 5. Пиксел-ориентирани техники за визуелизација на финансиски временски серии /
  Ристаноска, Гордана (магистерски труд)
 6. Анализа на перформанси на криптографија по елиптична крива за примена во
  безжични сензорски мрежи / Кукушева, Маја (магистерски труд)
 7. Проектен менаџмент и менаџирање на реални проекти од информациските
  технологии / Ристова, Емилија С. (магистерски труд)
 8. Мобилна виртуелна табла базирана на комуникациски сервиси / Тешановиќ-
  Глигоровска, Слаѓана (магистерски труд)
 9. Менаџмент на проектно портфолио во нови технолошки околини / Чиков, Кире
  (магистерски труд)
 10. Интегрално сметање / Тунески, Никола; Јолеска-Тунеска, Билјана
 11. Generalized moment methods in electromagnetic / Johnson, Wang J. H.
 12. Формирање на режим на работа за искористување на хидропотенцијалот на реките
  Треска, Црна и Вардар / Спировски, Миле (докторска дисертација)
 13. Експериментално истражување на однесувањето / Петроска-Бешка, Виолета

December

 1. Алгоритми за податочно рударење на просторно-временски сензорски еко-податоци /
  Велева, Сања (докторска дисертација)

 2. Биоефекти на електромагнетни полиња, стандарди за ограничување на изложеноста
  и методите на мерење / Петкоски, Спасе (докторска дисертација)
 3. Нови методи за распределба на загубите во дистрибутивните мрежи со дисперзирано
  производство на електрична енергија / Атанасовски, Методија Б. (магистерски труд)
 4. Анализа на менаџментот на ризик во сложени проекти со користење на МОНТЕ
  КАРЛО симулација / Сапламаева, Зорица (магистерски труд)
 5. Развој на методологии за оценка на примената на електрични машини во
  ветрогенераторските системи од аспект на енергетска ефикасност / Трајковски,
  Стефан (магистерски труд)
 6. Социјални мрежи на p2p технологија / Апостолов, Љупчо (магистерски труд)
 7. Имплементација на систем за менаџмент на квалитет кај мали претпријатија чија
  основна дејност е инженеринг / Трајковски, Игор (магистерски труд)
 8. Проектирање и оптимизација на хибриден ветерно-фотоволтаичен изолиран систем
  за осветлување на тунел / Паризоски, Слободан З. (магистерски труд)
 9. Систем за синтеза на говор на македонски јазик базиран на квази-двогласи / Геразов,
  Бранизлав (магистерски труд)
 10. Инверторски уред за рачно електролачно заварување / Карајановски, Љупчо
  (магистерски труд)
 11. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems / Boyce, William;
  DiPrima, Richard C.