Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2012

Archives 2012

Јanuary


 1. Моделирање и симулација на PEM горивни ќелии / Георги Ѓоргиевски (Master's Thesis)
 2. Анализа на избор на современи решенија на релејната заштита на електроенергетски објекти / Бобан Кузманоски (Master's Thesis)
 3. Примена на модели за прелиминарна проценка на квалитетот на воздухот во Република Македонија согласно барањата од Европските директиви / Радмила Бојковска (Master's Thesis)
 4. Нов пристап во пресметката на вкупниот преносен капацитет на интерконекции на ЕЕС со примена на оптимизациони методи од MATLAB / Елена Р. Ачкоска (Master's Thesis)
 5. Проектирање и имплементација на вградлив микрокомпјутерски систем кај CNC машина / Апостол Ѓорѓе Палазов (Master's Thesis)
 6. Развој на систем за тестирање на професионалноста  на лаборатории за верификација на водомери / Јован Атанасовски (Master's Thesis)
 7. The History of CIGRE, /
 8. Моделирање, симулација и идентификација на динамички системи / Елизабета Лазаревска
 9. Antenna Engineering Handbook, /

 

February


 1. Македонски стандарди: MKC HD 60364-6, MKC EN 61340-2-1, MKC EN 61340-4-1, MKC EN 61340-5-1, MKC EN 61557-1, MKC EN 61557-2, MKC EN 61557-3, MKC EN 61557-4, MKC EN 61557-5,MKC EN 61557-6, MKC EN 61557-8, MKC EN 61557-12, MKC EN 62305-1, MKC EN 62305-2, MKC EN 62305-3, MKC EN 62305-4.
 2. Економија на јавниот сектор / Љубомир Кекеновски

 

March


 1. Управување со ресурсите во мултисервисни хетерогени безжични системи / Марко Порјазовски (Doctoral Dissertation)
 2. Визуелизација на електричното поле на површината на земјата во близина на заземјувачите на електроенергетските објекти / Игор Бурески (Master's Thesis)
 3. Моделирање на регионалниот ЕЕС на Југоисточна Европа за проценка на задушувања - ден однапред / Петар Ј. Крстевски (Master's Thesis)
 4. Напредни алгоритми за мапирање на простор и навигација / Дејан Давидовиќ (Master's Thesis)
 5. Стратешко планирање при реализација на проектите со акцент на човечките ресурси / Билјана Младеновска (Master's Thesis)
 6. Енкрипција базирана на идентитет: анализа, дизајн и имплементација / Миливој Симеоновски (Master's Thesis)
 7. Анализа на стратегиите за интерактивен е-маркетинг / Владимир Стрезовски (Master's Thesis)
 8. Анализа и планирање на ресурсите на претпријатието со ERP софтвер со вграден BI систем базиран на ОLAP технологија / Ѓорѓи Николов


April


 1. Систем за учење базиран на дигитални игри / Марин Николовски (Master's Thesis)
 2. Електронско броило за електрична енергија со ЛЦА и вграден вклопен часовник со четири тарифи, модем 220 V и оптичка врска/ Васил Стамболиев (Master's Thesis)
 3. Анализа на слабо-поврзани дистрибутивни мрежи со метод на фази распределба на тековните моќности / Андон Киров (Master's Thesis)
 4. Повеќедимензионално моделирање на зависности / Јасмина Сретеноска (Master's Thesis)
 5. Придонес во развој на интегриран систем за управување со квалитет и безбедност за компании кои даваат услуги во управување со воздушниот сообраќај / Сашо Андонов (Master's Thesis)
 6. Стандарди и процедури за обезбедување на параметрите на проектниот менаџмент во институционални ИКТ проекти / Ана Марија Трајкоски (Master's Thesis)
 7. Примена на видео портал во образование на далечина / Бени Чекоров (Master's Thesis)
 8. Автономен систем за детекција на аномалии и учење на однесувањето при мрежна комуникација / Љупчо Вангелски (Master's Thesis)
 1. Интегриран географски информационен систем на јавниот превоз во Скопје / Наташа Петровска (Master's Thesis)
 2. Просторно моделирање на шумите во Република Македонија / Сања Јовановска (Master's Thesis)
 3. Капацитет и доцнење на преносот кај мобилните WiMAX мрежи / Дејан Јаковски (Master's Thesis)
 4. Рехабилитација на индустриски постројки и менаџмент на ризик / Игор Димитриевски (Master's Thesis)
 5. Имплементација на модифициран рутирачки протокол во мрежен симулатор / Билјана Читкушева (Master's Thesis)
 6. Разгледување на перформански на виртуелни машини во гроздови / Марјан Микески (Master's Thesis)
 7. Методи за поврзување на безбедноста кај безжичните комуникациски мрежи / Митко Богданоски (докторска дисертација)
 8. Практични совети за пишување на резултатот од учењето: прирачник / Елизабета Бахтовска
 9. Национална рамка на високообразовните квалификации за Република Македонија / Е. Бахтовска, Г. Јаневска, Р. Нешковска
 10. Научно-истражувачки проекти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во периодот октомври 2008 - октомври 2011 , /
 11. Студија за развој на преносната мрежа на Република Македонија во периодот 2010-2020 / К. Наумовски, А. Пауноски, Е. Ачкоска
 12. Информатор за матурантите, /
 13. Signal Processing and Linear Systems / B. P. Lathi

 

Маy


 1. Robot Builder's Bonaza / Gordon McComb
 2. Control Systems Engineering / Norman S. Nise
 3. Robot Invasion / Dave Johnson
 4. Апроксимативни мерни техники за различни калибрациони техники  и пресметки во фармацевтската индустрија / Наташа Ивановска (Master's Thesis)
 5. 100 GIGABIT ETHERNET и примена на LDPC кодовите за корекција на грешка во оптичките системи / Сашко Николовски (Master's Thesis)
 6. Карактеристики и потенцијални слабости на сигурноста во се-отпичките преносни мрежи / Игорче Саботкоски (Master's Thesis)
 7. Antennas in Matter, /
 8. Влијанието на ревитализацијата врз сопствената потрошувачка во ХЕЦ Вруток / Газменд Фетахи (Master's Thesis)
 9. Значењето и исплатливоста на сложениот хидроенергетски проект Акумулација Луково Поле, довод на Корабски Води и МХЕ Црн Камен со анализа на проектни параметри / Билјана Стојковска (Master's Thesis)
 10. Оптичка и структурна карактеризација на филмови од титаниум диоксид што се користат за изработка на сензитивни сончеви ќелии / Тања Ивановска (Master's Thesis)
 11. Систем за интерактивна образовна анимација / Здравко Николовки (Master's Thesis)

 

June

 

 1. Перформанси на мобилни ад-хок рутирачки протоколи при HTTP сообраќај / Симона Темелкова (Master's Thesis)
 2. Проектно базиран менаџмент како организациска иновација / Јасмина Бухова (Master's Thesis)
 3. Методи за опишување на криви и површини со слободна форма / Јулијана Читкушева (Master's Thesis)
 4. Примена на методи на дигитално управување во вградливи микрокомпјутерски системи / Жарко Сарџоски (Master's Thesis)
 5. Максимизирање на влијанието во рамките на социјална мрежа / Зоран Ѓорѓиоски (Master's Thesis)
 6. Стратегии за разрешување на конфликти во организации и проекти / Марјан Ѓорѓиев (Master's Thesis)
 7. Проучување и имплементација на можностите за воведување на мобилни финансиски сервиси преку проектирање на систем за мобилна берза, како дел од мобилното банкарство / Наташа Д. Анастасовска - Бојаџиевска (Master's Thesis)
 8. ИТ владение во профитно-ориентирани организации / Кирил Бухов (Master's Thesis)
 9. Elegant Chaos / J. C. Sprott

 

July

 

 1. Проектирање и реализација на микропроцесори 8085 и 8086 со нивни пратечки компонети во VHDL / Митко Велески (Master's Thesis)
 2. Протокол за обезбедување на квалитет при работа со линеарни акцелератори кои се користат во терапевтски цели / Соња Петковска (Master's Thesis)
 3. Техники за детекција на сигнали од примарни и секундарни корисници во когнитивни радио мрежи / Милан Захариев (Master's Thesis)
 4. Имплементација на безжични сензорски мрежи за зголемување на енергетска ефикасност во објекти / Алберт Изеироски (Master's Thesis)
 5. Менаџирање на виртуелни тимови и примена на е-маркетинг и социјалните медиуми /  Димитар Шоповски (Master's Thesis)
 6. Стратегии за кооперативно спектерално ослушнување во когнитивни мрежи / Валентина Павловска (Master's Thesis)
 7. Стратегии за ефикасна распределба на расположлив спектар помеѓу секундарни корисници во когнитивни радио мрежи / Бисера Јанкулоска (Master's Thesis)
 8. 3-Д реконструкција на сцена од една слика / Димче Костадинов (Master's Thesis)
 9. Статистичка анализа и моделирање на временско-просторна искористеност на фреквенциски спектар / Михајло Павловски (Master's Thesis)
 10. Проектирање и практична реализација  на управувачки систем за „Паметен дом“ / Ѓоргис Јанакопулос (Master's Thesis)
 11. WEB базиран компјутерски систем за надзор и управување со „Паметен дом“ / Бојана Јованова (Master's Thesis)
 12. Анализа на ранливост на мрежи моделирани со графови / Оливер Стефановски (Master's Thesis)
 13. Колаборација на агенти со асимтотско учење во социјални мрежи/ Зорица Димишкова (Master's Thesis)
 14. Методи за управување со квалитетот во градежните проекти / Јана Макеска (Master's Thesis)
 15. Планирање и имплементација на системи за квалитет / Дениз Сулејман (Master's Thesis)

 

August


 1. Метролошки истражувања и развој на методи и постапки за мерења на електромагнетни големини: елаборат од научно-истражувачки проект / главен истражувач Марија Чундева-Блајер

 

September


1. Информатор - 2012 / ФЕИТ;

 

October


 1. Energy science : principles, technologies, and impacts / Andrews, John; Jelley, Nick;
 2. Решени примери од електормагнетика / Ололоска-Гагоска, Лидија;
 3. Electromagnetics for engineers / Adams Arlon T.;
 4. Introduction to Electromagnetic Engineering / Harrington Roger F.;
 5. Mathematical handbook for scientists and engineers / Korn Granino A., Korn Theresa M.;
 6. The Fast Laplace Transform / Tesche Frederick M., Bertholet Pierre F.;
 7. Moment methods in electromagnetics;
 8. Proceedings of the 11 th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2008) (Brasov, May 22-24, 2008) : volume II - A. power electronics, electrical machines and drives;
 9. Proceedings of the 11 th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2008) (Brasov, May 22-24, 2008) : volume II - B. renewable energy conversion and control;
 10. Proceedings of the 11 th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2008) (Brasov, May 22-24, 2008) : volume III. industrial automation and control;
 11. Recent Advances in Mechatronics : Proceedings of International Conference on Recent Advances in Meshatronics, ICRAM'95, Auguast 14-16,1995, Istanbul, Turkey. Vol.1.;
 12. Recent Advances in Mechatronics : Proceedings of International Conference on Recent Advances in Meshatronics, ICRAM'95, Auguast 14-16,1995, Istanbul, Turkey. Vol.2;
 13. ICEST 2007 (24-27 june, 2007, Ohrid, Macedonia) : proceedings of papers. volume 1;

 

November

 

 1. Микроелектроника / Витекер Џери;
 2. Затоплување, ладење и осветлување : одржливи методи за дизајн за архитекти / Лехнер Норберт;
 3. Водови и постројки / Мако Цигре : второ советување;
 4. Digital design / Haskell Richard E.; Hanna Darrin M.;
 5. Примена на проектниот менаџмент и новите технологии во индустриските капацитети / Круме Трајковски (Master's Thesis)
 6. Алгоритами за сегментација на хистолошки микроскопски слики : магистерски труд / Надежда Спировска (Master's Thesis)
 7. Методи за креирање резервни книги на електронски податоци во владини институции / Александра Ставрева (Master's Thesis)
 8. Просторни мапирање на ветропаркови во Република Македонија од аспект на енергетски извори и енергетска инфраструктура / Мелита Јанчевска (Master's Thesis)
 9. Анализа на исплатливоста на инвенстиции во фотонапонски ќелии во Република Македонија / Љупчо Мирчевски (Master's Thesis)
 10. Перформанси на безжична комуникација со еден препраќачки јазол во идните кооперативни мрежи / Катина Кралевска (Master's Thesis)
 11. Развој и интегрирање на ново криптографско јадро во LEON3 процесор / Маленко Маја (Master's Thesis)
 12. Систем за визуелизација на македонски народни танци / Билјана Спирева (Master's Thesis)
 13. Методи за евалуација на слободниот телевизиски опсег и негово реискористување / Јован Карамачоски (Master's Thesis)
 14. Анализа на заземјувачи на ветрогенератори со примене на електромагнетен модел / Благоја Марковски (Master's Thesis)
 15. Архитектура и развој на апликацијата за финансиско работење со студенти наменета за високообразовни институции / Цветанка Ацевска (Master's Thesis)
 16. Модел за интегриран систем за електронска размена и наплата на фактури / Драган Радески (Master's Thesis)
 17. Создавање и интегрирање на апликации во IMS (IP Multimedia Subsystem) / Наташа Паунковска (Master's Thesis)
 18. Деловна комуникација и имплементација на комуникацијата во проектните активности / Ненад Момироски (Master's Thesis)
 19. Примена на епидемиските алгоритми во методите за управување на интелигентните дистрибутивни електродистрибутивни мрежи / Александра Крколева (Doctoral Dissertation)
 20. Прирачник за американската технологија;
 21. International Conference on Corporate Governance-its Perspectives and Challenges in Dynamics and Complex Business Environment ( Skopje, 6-9 November, 2012) : Proceedings;
 22. Студиски програми од втор циклус на студии, /;
 23. Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали : информациски пакет;
 24. Конверзија и искористување на електрична енергија сигнали : информациски пакет;
 25. Електроенергетски уреди : информациски пакет;
 26. Електроенергетика и управување : информациски пакет;
 27. Електроенергетски системи : информациски пакет;
 28. Компјутерско-системско инженерство и автоматика : информациски пакет;
 29. Професионални студии по информатика : тригодишни студии. информациски пакет;
 30. Телекомуникации : информациски пакет;
 31. Информатика и компјутерско инженерство : информациски пакет;
 32. Маркетинг / Јаќовски Бошко;
 33. Збирка избрани задачи по планирање на погон и градба на електрични централи / Илиев Атанас;
 34. Design concept of the Treska cascade control center;
 35. Bibliografija clanova odjeljenja tehnickih nauka ANUBiH;
 36. Fourth annual international course : ventilation efficiency and indoor climate quality Ohrid, Macedonia august 26-31, 2012;
 37. Алгоритми за контрола на ширење на вируси во комплексни мрежи : докторска дисертација / Томовски Игор И.;
 38. Напреден пристап кон определување на карактеристиките на заземјувачите на високонапонски постројки од аспект на нивна оптимална заштита од атмосферски празнења / Владимир Талевски (Doctoral Dissertation)
 39. Компаративна техноекономска евалуација на фотоволтаична и ветерна електрична централа / Виктор Донски (Master's Thesis)
 40. Моделирање и проценка на перформансите на енергетски пасивна куќа /  Андреј Минчевски (Master's Thesis)
 41. Примена на компјутерската програма ZAZEM за усовршување на постапката за димензионирање на мрежестите заземјувачи во постројките на ЕЕС според техничката препорака ТП23 / Давид Ношпал (Master's Thesis)
 42. Анализа на доверливоста на системот за заштита од атмосферски празнења со примена на детерминистичка и симулациска постапка / Ева Шуклева (Master's Thesis)
 43. Развој на протокол за работа со постројка за третирање на храната со електронски сноп / Светлана Петреска (Master's Thesis)
 44. Пристап базиран на правила за детекција на тема од разговор преку текст пораки / Катерина Пачкова (Master's Thesis)
 45. Примена на напредни компјутерски методи за оптимизација при проектирањето на надземните електроенергетските водови / Кирил Ачкоски (Master's Thesis)
 46. Проекти финансирани од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“Скопје;

 

December

 

 1. Влијание на обновливите извори на електрична енергија врз работата на производните капацитети во електроенергетски систем / Софија Николова-Поцева (Doctoral Dissertation)
 2. Оптимално искористување на водените ресурси кај каскадно поврзани хидроенергетски системи / Бобан Дуковски (Master's Thesis)
 3. Истражување на методите за проценка на животен век и дефинирање на стратегија за превентивно одржување на енергетски трансформатори / Марјанчо Б. Чанговски (Master's Thesis)
 4. Реализациај на проекти финансирани преку Јавното Приватно Партнерство на Република Македонија / Крсте Крстески (Master's Thesis)
 5. Анализа на перформансите на WLAN мрежи за време на хендовер при различни транспортни протоколи / Кистина Пеливанова (Master's Thesis)
 6. Компаративна анализа на техно-економските параметри кај фотоволтаична централа при користење избрани технологии на сончеви ќелии / Мирослав Лабудовиќ (Master's Thesis)
 7. Анализа на ветрогенераторски систем со три генератори по 300 KW и аспекти на поврзување кон мрежата на локација с. Извор – Липково / Ристо Златков (Master's Thesis)
 8. Моделирање на енергетско снабдување со хибридни системи со максимална имплементација на обновливи извори / Александар Станојевиќ (Master's Thesis)
 9. Анализа и дополнување на софтверскиот пакет ECCAIRS и негова примена во манаџментот на техничките ризици : магистерски труд / Јовановска Валерија (Master's Thesis)
 10. Проектирање и имплементација на оптимален вградлив микрокомпјутерски систем за управување со трифазен асинхрон мотор /  Дарко Герасимоски (Master's Thesis)
 11. Дизајн на GPS/INS приемник софтверски дефиниран како FPGA IP компонента за вградливи микрокомпјутерски системи / Дарко Н. Цветковски (Master's Thesis)
 12. Громобрански фаќач со систем за изокераунички мониторинг /  Петре Ристески (Master's Thesis)
 13. Мерни техники и инструментација за мерење коефициент на триење на полетнослетни патеки / Горан Јандреоски (Master's Thesis)
 14. Економски и еколошки аспекти на изолирани електроенргетски системи / Ветон Шаипи (Master's Thesis)
 15. Апликации за мобилни телефони за поттикнување физичка активност / Илина Карева (Master's Thesis)
 16. Евалуација на перформанси и споредба на пакетските распределувачи во LTE мобилни мрежи / Зоран Савески (Master's Thesis)
 17. Проектирање и дизајн на систем за детекција и корекција на DDoS напади / Станојко Марковиќ (Master's Thesis)