Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2013

Archives 2013

January

 

 1. Македонски стандард МКС HD 60364-4-41 : 2010
 2. Македонски стандард МКС HD 60364-4-43 : 2010
 3. Менаџмент на квалитет и безбедност на софтверски проекти базиран на CORAS методот/ Станков, Александар (Master's Thesis)
 4. Суперрезолуциски техники отпорни на грешки во регистрaцијата Милчевски, Александар (Master's Thesis)
 5. Детектирање на сврзувачки места на транскрипциони фактори во ДНК секвенции кои содржат регулаторни елементи / Аврамовски, Драган (Master's Thesis)
 6. Развој на флексибилна платформа за симулација на некои современи телекомуникациски системи / Соларов, Драган (Master's Thesis)
 7. Менаџмент на бизнис перформанси со помош на BLANCED SCORECARD / Филипоски, Александар (Master's Thesis)
 8. Семантички веб технологии за е-влада услуги / Андреева, Благица (Master's Thesis)
 9. Анализа на можноста за заземјување на неутралната точка на среднонапонски дистрибутивни мрежи со мал отпор / Маркова-Велинова, Елена (Master's Thesis)
 10. Придонес кон методите за определување на оптимална експлоатација на хидраулично поврзани хидроелектрични централи на различни сопственици / Гиевски, Игор (Doctoral Dissertation)

 

February

 

 1. Енергетски и еколошки анализи од работа на производни постројки во градежна индустрија / Петрушевски, Бобан (Master's Thesis)
 2. Image Super-Resolution and Applications / AbdEl-samie, F. Hadhoud, M. M., El-Khamy, S. E.
 3. Електрични мотори / Рафајловски, Г. Р.
 4. Основи на електрични кола / Александер, Чарлс К.; Садику, М. Н. О.
 5. Вовед во веројатност / Берцекас, Д. П.; Цициклис, Џ. Н.
 6. Моделирање и управување на роботите / Спонг, М. В.; Хатчисон, С.; Видјасагар, М.
 7. Структурна анализа / Хиблер, Р. И.
 8. Роботски системи за гледање / Клаус, Б.; Хорн, П.
 9. Нелинеарни системи / Кхалил, Х. К.

 

March

 

 1. Artificial intelligence / Jones, M. Tim
 2. Развој на напредни алгоритми за хибридно управување со предвидување базирано на модел за индустриски постројки со голема моќност / Стојановски, Горан (Doctoral Dissertation)
 3. Дизајн и изработка на 802.15.4 комуникациска платформа и имплементација на MiWi апликативен протокол / Цветковски, Александар (Master's Thesis)
 4. Надградба на фотоволтаична електрична централа МАВИС - Штип 250 kW со оптимизиран и ветрогенераторски систем и анализа на хибриден ветеро-фотоволтаичен систем поврзан со дистрибутивна мрежа / Паунов, Горанчо (Master's Thesis)
 5. Определување на проектни параметри на мала хидроелектрична централа / Трајановска Нена (Master's Thesis)
 6. Менаџмент на ризик при планирање и градба на електроенергетски објекти / Трајаноска, Бети (Master's Thesis)
 7. Испитување на параметрите на ултразвукот при процесот на кавитација / Хеѓкези, Тибор (Master's Thesis)
 8. Подобрување на перформансите на работа во услови на GPGPU паралелно програмирање / Скрческа, Ирена (Master's Thesis)
 9. Алгоритми за градење на ефективни тимови / Ивановска, Сашка (Master's Thesis)
 10. Дизајн и имплементација на web SCADA со мобилем пристап / Тодоровска, Марина (Master's Thesis)
 11. Моделирање и управување во термоенергетски објекти / Ацевски, Владимир (Master's Thesis)
 12. Компаративна нализа на подготовка на тендерска документација, тендерирање и водење на ектремен проект согласно Светска банка и националните практики / Ночевски, Стивен (Master's Thesis)
 13. Classical Electrodynamics / Jackson, John David
 14. Lateral Electromagnetic Waves / King, R. W. P.; Owens, M.; Wu, T. T.
 15. Elements of Engineering Electromagnetics / Rao, N. N.
 16. A Software-defined GPS and Galileo Receiver,  /

 

April


 1. Анализа на DoS напади и противмерки кај IEEE 802.11 безжични локални мрежи / Стојаноски, Пецо (Master's Thesis)
 2. Споредба на механизмите за поддршка на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија и влијание на нивната примена врз цената на електричната енергија за крајните потрошувачи во Република Македонија/ Вељановска, Наташа (Master's Thesis)
 3. Интегрирано енергетско снабдување на агрокомплекс со примена на ОИЕ и мерки на енергетска ефикасност / Балтовски, Делчо (Master's Thesis)
 4. Анализа на електромагнетни појави во двобрзински асинхрон кондензаторски мотор / Манџуковски, Tони (Master's Thesis)
 5. Развој на мобилниот пакетски backhaul и влијание врз транспортната мрежа / Кукуловска, Маја (Master's Thesis)

 

May


 1. Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures / Kolundzija, Branko M. ; Djordjevic, Antonije R.
 2. Модел за предикција на откажување на клиент/корисник / Андовска, Мирјана Б. (Master's Thesis)
 3. Техно-регулаторна анализа на когнитивно радио / Јакимовски, Јане (Master's Thesis)
 4. Мониторинг и одржување на опрема во современи разводни постројки / Ристовски, Игор (Master's Thesis)
 5. Анализа на квалитетот на сервисот на IEEE 802.11е / Милјановски, Васил (Master's Thesis)
 6. Методи и примена на метрики во проекти за креирање на софтвер / Јовановска, Маја (Master's Thesis)

 

Јune

 

 1. Wavelets and Other Orthogonal Systems / Walter, G. G.; Shen, X.
 2. Постапки за оптимизација при дизајнирање на WDM мрежи / Мариќ, Милица (Master's Thesis)

 

Јuly


 1. Minerals from the Republic of Macedonia / Jovanovski, G.; Boev, B.; Makreski, P.

 

Аugust


 1. Можности за намалување на енергетските потреби кај станбени и стопански објекти со економска евалуација / Лазаров, Томислав (Master's Thesis)
 2. Техно-економска анализа на фотоволтаични системи за пумпање вода во Република Македонија / Бешироски, Сенад (Master's Thesis)
 3. Развој на вгнездливи системи за примена на управување со предвидување базирано на модел / Бошковски, Гоце (Master's Thesis)
 4. Пресметка на параметрите за нагодување на релејната заштита во електроенергетските објекти на термоелектраните / Дејаноски, Александар (Master's Thesis)
 5. Термодинамички системи со топлински уред, кој користи обновливи извори на енергија / Петковски, Никола (Master's Thesis)
 6. Корпоративен менаџмент на ИТ процеси / Јованов, Јован (Master's Thesis)
 7. Оптимизација на времетраење на трошоци на проекти за изградба на електроенергетските објекти / Марков, Стојан (Master's Thesis)
 8. Проектирање и имплементација на заштитен систем за превенција на напади кај информатичко-комуникациска мрежа со имплементирани SCADA системи / Михајловски, Дарко (Master's Thesis)
 9. Менаџмент на севкупен квалитет (TQM) имплементиран преку системи за управување со квалитет / Јованоска, Фросина(магистерски труд)
 10. Компаративна анализа на алгоритми за пакетско распределување при пренос на сервиси во реално време низ LTE мобилни мрежи / Бојаџиевски, Раде (Master's Thesis)
 11. Менаџмент на ризик во проектно портфолио на организации при користење на оптимизација на интернет пребарувачи / Петковски, Срѓан (Master's Thesis)
 12. Системи за следење на сонцето за оптимално производство на електрична енергија со фотоволтаични панели / Ристов, Сашко (Master's Thesis)
 13. Збирка задачи по виша математика / Шапкарев, И.; Трајков, И.; Мишевска, Ј.
 14. Zbirka zadataka iz matematičke analize / Berman, G. N.
 15. Zbirka zadataka iz osnova automatike / Milosavljević, Č.; Danković, B.
 16. Zbirka zadataka iz elektrotehnike / Nikolić, N.
 17. Uvod u elektroniku, II deo / Litovski, V.; Lazović, S.

 

September


 1. Principles of Applied Biomedical Instrumentation / Geddes, L. A.; Baker, L. E.
 2. Chain-Scattering Approach to H-Control / Kimura, H.
 3. Информатор: за студентите на ФЕИТ (2013), /

 

October

/

 

November


 1. Елаборат за акредитација (усогласување) на студиски програми на втор циклус на студии, Кн. 1, 2, 3, / ФЕИТ
 2. Библиографија на научните трудови по математика во РМ 1946-2010 / МАНУ
 3. Споменица посветена на Ѓорѓи Чупона, редовен член на МАНУ / МАНУ
 4. Споменица посветена на Крум Томовски, редовен член на МАНУ / МАНУ
 5. Современа постапка за анализа на неполнофазни и несиметрични режими на работа на дистрибутивните електроенергетски мрежи / Тројачанец, Борислав (Master's Thesis)
 6. Технички параметри за DVB-T (digital video broadcasting  - terrestrial) и споредба на моделите за простирање (ITU-R.P.154b и ITU-R.P. 1812) / Пауновска, Лидија (Master's Thesis)
 7. Развој на системи за дијагностика и мониторинг на енергетски трансформатори / Неделкоски, Александар (магистерски труд)
 8. Позиционирање на пазарот и маркетинг за кориснички решенија на виртуелни дата центри / Поповиќ, Александар (Master's Thesis)
 9. Робусното управување за справување со ефектите на случајни доцнења и губење на податочни пакети кај вмрежените системи на автоматско управување /  Наџински, Горјан (Master's Thesis)
 10. Анализа и стратегии за мобилно огласување во Република Македонија / Божиќ, Сања (Master's Thesis)
 11. Проценка на перцептуален квалитет на слики и видео без користење на референца / Димитриевски, Мартин (Master's Thesis)
 12. Анализа на напонските прилики во заземјувачките системи на НН дистрибутивните мрежи во услови на изразена несиметрија или прекин на неутралниот спроводник / Миловановиќ, Марио(магистерски труд)
 13. Развој на управувач за индустриски манипулатор базиран на адаптивен невро-фази систем за заклучување / Владев, Горан (Master's Thesis)
 14. Теле-медицински инфромациски систем за консултации во радиологијата / Митревска, Елена (Master's Thesis)
 15. Евалуација на перформанси при доделување на бранови должини кај оптички WDM мрежи / Спасовски, Златко (Master's Thesis)
 16. Медицински систем за содржинско базирано пребарување на радиолошки слики со употреба на методот упит со повеќе слики / Стојанова, Елена (Master's Thesis)
 17. Развој на алгоритам за динамичко опслужување пакети за задоволување на квалитет на сервис кај IP протоци/ Ефнушев, Илија (Master's Thesis)
 18. Систем за поддршка на одлуки и примена на интегриран повеќекритериумски пристап при планирањето во енергетиката / Поповска, Екатерина (Master's Thesis)
 19. Анализа на трендот на користење на јазол-кон-јазол апликации за споделување на датотеки меѓу популацијата на Република Македонија / Цветковски, Љупчо (Master's Thesis)
 20. Енергетски конвертот за електрична енергија добиена со фотоволтаична  конверзија, применет за управување на LED светилка / Христоски, Никола (Master's Thesis)
 21. Проширување и анализа на RELIEF алгоритмот за хиерархиска повеќе-значна класификација (HMC-Relief) / Карческа, Јана Р. (магистерски труд)
 22. Анализа и дизајн на LTE мобилни мрежи / Чангов, Александар (Master's Thesis)
 23. Распоредување на процеси и нов алгоритам на Linux оперативен систем / Јакимовски, Горан (Master's Thesis)
 24. Модел за примена на обновливи извори на енергија во мали и средни производни капацитети од прехранбената индустрија / Костадинов, Бранко (Master's Thesis)

 

December

 

 1. Проценка на менаџмент на ризик од применате на нови технологии во електроенергетиката / Китева Роглева, Невенка (Doctoral Dissertation)
 2. Подобрување на метролошките карактеристики кај дигитални мерни системи базирани на временско-дигитална конверзија / Коколански, Живко (Doctoral Dissertation)
 3. Improving the Metrological Performances of Digital Systems Based on Time -to-Digital Conversion / Kokolanski, Zivko (short version of doctoral dissertation)
 4. Робусност на ставот на полу-хуманоиден робот во однос надворешни нарушувања / Антоска, Весна (Doctoral Dissertation)
 5. Решенија за интеграција на мобилни целуларни мрежи и безжични мрежи со поддршка на квалитетот на сервисите / Јаќимоски, Ќире (докторска дисертација)
 6. Electric and Magnetic Fields / Attwood, Stephen S.
 7. Lightning: Lightning and Protection; Vol. 2 / Golde, R. H. (ed.)