Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2014

Archives 2014

Јanuary


 1. Combinatorics Problems and Solutions / Hollos, S., Hollos, J. R.
 2. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction / Van Steen, Maarten
 3. Schaum's Outline of Theory and Problems of Graph Theory / Balakrishnan, V. K.
 4. Подобрување на енергетската ефикасност на безжичните сензорски мрежи преку Data Timed Sending (DTS) комуникациски протокол / Чому, Константин (Doctoral Dissertation)
 5. Придонес кон определувањето на карактериските на асинхрон мотор со двоен кафез на роторот со тридимензионална метода на конечни елементи / Арапиноски, Благоја (Doctoral Dissertation)
 6. Вградлив уред за зголемување динамички опсег на слики базиран на АРМ процесор / Митанов, Васко (Master's Thesis)
 7. Идентификација, утврдување и управување со оперативните, технички ризици и можности во приватниот сектор во Република Македонија / Николоска, Ивана (Master's Thesis)
 8. Употреба на нискобуџетни дигитални содржини во функција на подобрување на искуството кај студентите / Тушевски, Васе (Master's Thesis)
 9. Анализа на квалитетот на напонот во дистрибутивните мрежи во услови со дистрибуирано производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија / Цветковска, Габриела (Master's Thesis)
 10. Анализа на Хендовер перформанси во мобилните WiMax мрежи / Мирчевски, Трајче (Master's Thesis)
 11. Ветерот како обновлив извор на електрична енергија и негово влијание врз цената на електричната енергија со осврт на Република Македонија / Христовска, Марина (Master's Thesis)
 12. Мобилност во LTE/EPC (Long Term Evolution/Evolved Packet Core) базиран на DSMIPv6 (Dual Stack Mobile IPv6) / Пандева, Елена (Master's Thesis)
 13. Интеграција на семантички десктоп со cloud сервиси / Карески, Александар (Master's Thesis)
 14. Мерење на виши хармоници и интерхармоници во електроенергетските мрежи со виртуелна инструментација / Ристеска Ѓорѓиева, Биљана (Master's Thesis)
 15. Ефикасност на фотоволтаичен систем со користење на систем за автоматско следење на сонцето / Јакимовски, Бобан В. (Master's Thesis)
 16. Безбедност и заштита на електроенергетски системи од современи технолошки ризици / Ставрев, Славчо (Master's Thesis)
 17. Карактеристики и анализа на перформанси на VoIP за време на вертикален handover меѓу WLAN и UMTS / Кедијоски, Александар (Master's Thesis)
 18. Капацитет за тајност на безжични MIMO  фединг канали во присуство на прислушкувач /  Ангелова, Сања (Master's Thesis)
 19. Менаџирање на ресурси во мобилни хетерогени мрежи / Арсовска, Наташа (Master's Thesis)
 20. Симулациска постапка за анализа на несиметрични режими на работа во дистрибутивните електроенергетски мрежи / Јовановска, Драгана (Master's Thesis)
 21. Моделирање и управување на сообраќајот во безжични целлуларни IP мрежи / Крстева, Драгица (Master's Thesis)
 22. Анализа на режимите на работа на чекорен мотор со примена на нумерички методи / Колевска, Зорица (Master's Thesis)
 23. Современи системи за контрола на енергетска потрошувачка во објекти / Георгиев, Филип (Master's Thesis)
 24. Модернизација за подобрување на енергетска ефикасност на системот за управување на мостна дигалка / Иванов, Ристе (Master's Thesis)
 25. Планирање и развој на организациско проектно портфолио со помош на дигитална библиотека како основен проектен информациски ресурс / Петринска-Лабудовиќ, Розита (Master's Thesis)
 26. Примена на динамчки регулатори на напон за подобрување на квалитетот на напонот во нисконапонски дистрибутивни мрежи / Абдулкерим, Абдулазиз (Master's Thesis)
 27. Дијагностицирање на состојбите на квалитетот на напонот во индустриски дистрибутивни мрежи / Карадаков, Сашко (Master's Thesis)
 28. Обука на кадри за работа во услови на експлозивна атмосфера: прирачник за учење / ФЕИТ
 29. Обука на кадри за работа во услови на експлозивна атмосфера: прирачник за учење - стручна група / ФЕИТ
 30. Компјутерски системи / Брајант, Р., О’Халарон, Д. Р.
 31. Системи за управување со бази на податоци / Рамакришнан, Р., Герке, Ј.
 32. Интернет и веб програмирање / Дејтел, П. Ј., Дејтел, Х. М.
 33. Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај : дизајн и употреба / Армениан, Х.
 34. Дигитални интегрирани кола / Рабеј, Ј. М., Чандракасан, А., Николиќ, Б.
 35. Основи на електротермиката / Метаксас, А. Ц.
 36. Телекомуникации и бизнис стратегија / Гершон, Р. А.
 37. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS (Serbia, Nish, 16-19 October, 2013) : Proceedings of papers. Vol. 1.
 38. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS (Serbia, Nish, 16-19 October, 2013) : : Proceedings of papers. Vol. 2

 

February

 

 1. Корпоративно управување / Шуклев, Бобек
 2. Менаџмент, 8 изд. / Шуклев, Бобек
 3. Опра: биографија / Кели, Кити
 4. Претприемаштво / Барингер, Б. Р., Ајреленд, Д. Р.
 5. Претприемаштво / Хисрих, Р. Д., Питерс, М. П., Шеферд, Д. А.
 6. Претприемаштво и управување со мали бизниси / Мариоти, С., Глакин, К.
 7. Претприемачки мал бизнис / Кац, Џ., Грин, Р.
 8. Технолошко претприемаштво / Дининг, Т. Н., Хисрих, Р. Д., Лехтир, М. А.
 9. Иновација и претприемаштво / Бесан, Џ., Тид, Џ.
 10. Cyber Operations - a Permanent Part of the Global Conflict / Bogdanoski, M., Risteski, A., Bogdanoski, M.

 

March

 

 1. Тајните на иновациите на Стив Џобс / Гало, Кармин
 2. Платформа за работа во облак / Календар, Игор (Master's Thesis)
 3. Просторен информационен систем за квалитет на вода за пиење во Република Македонија / Кронева, Елизабета (Master's Thesis)
 4. Примена на стандарди за управување на сигурноста и заштитата на бизнис информациите / Јованова, Маја (Master's Thesis)
 5. Моделирање на електричното поле кај мултимодните полимерни оптички влакна / Кронева, Станислава (Master's Thesis)
 6. Околина за семантички сторирани процедури во Oracle податочна база / Ефремов, Марјан (Master's Thesis)
 7. Проектен менаџмент и деловна стратегија во ИКТ проекти / Арсовска, Билјана (Master's Thesis)
 8. Анализа на OpenFlow протоколот кај веќепостоечките мрежни архитектури / Алексов, Јован (Master's Thesis)
 9. Примена на симулациони методи за проценка на загуби во дистрибутивните мрежи / Димовски, Стево (Master's Thesis)
 10. Енергетски придонес на ветерната енергија со економска евалуација на трошоците на производните единици во енергетски систем / Ивановска, Сандра (Master's Thesis)
 11. Менаџмент на проектните ресурси во валидациониот процес со искористување на процесните алатки и вештини / Гаврилов, Димитар (Master's Thesis)
 12. Развој на робусен управувач со предвидување за процеси на хемиска обработка на вода во термоелектрани / Бина, Љутифи А. (Doctoral Dissertation)
 13. Анализа на  перформанси на VoIP низ IP скелетни мрежи / Баламовска, Елена (Master's Thesis)
 14. Бил Гејтс / Лесински, Џ. М.
 15. Серџи Брајан и Лери Пејџ / Самартино Макферсон, С.
 16. Претприемаштво за научници и инженери / Ален Кетлин
 17. Започнете сопствен бизнис, /
 18. Социјално претприемаштво / Прашкер, Р., Новак, А.
 19. Претприемаштво / Мариоти, С., Тоул, Т.
 20. 16th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering - ISEF 2013 (12-14. September 2013, Ohrid, Macedonia) : Conference Programme
 21. Ефективно претприемништво, /

 

April

 

 1. Proceedings of the first Macedonian-Polish Symposium on Applied Electromagnetics / SAEM [CD-ROM]
 2. Technology Entrepreneurship / Duening, Thomas N.; Hisrich, Robert D.; Lechter, Michael A.
 3. Entrepreneurship / Mariotti, Steve; Towle, Tony
 4. Entrepreneurship / Hisrich, Robert D. Peters, Michael P., Shepherd, Dean A.
 5. Onward / Schultz, Howard; Gordon, Joanne
 6. Start your own business, /
 7. Social entrepreneurship / Praszkier, Ryszard; Howak, Andrzej
 8. Innovation and entrepreneurship / Bessant, John; Tidd, Joe
 9. Sergey Brin and Larry Page / Sammartino, McPferson, Stephanie
 10. Bill Gates / Lesinski, Jeanne M.
 11. The innovation secrets of Steve Jobs / Gallo, Carmine
 12. Entrepreneurial small business / Katz, Jerome; Green, Richard
 13. Effectual entrepreneurship, /
 14. Entrepreneurship and small business management / Mariotti, Steve; Glackin, Caroline
 15. Ndërmarrësia teknologjike : krijimi, përfitimi dhe mbrojtja e vlerës / Dining, Tomas N. ; Hisrih, Robert D.; Lehter, Mihaell A.
 16. Filloni biznesin tuaj : libri i vetëm për fillim, që ndonjëherë do t’ju duhet, /
 17. Hyrje në mekanikën statistike / Bouli, Roxher; Sançez, Mariana
 18. Inovacioni dhe sipërmarrësia / Besan, Xhon; Tid, Xho
 19. Biznesi i vogël sipërmarrës / Kac, Xherom A.; Grin II, Riçard P.
 20. Sipërmarrësia / Hisrih, Robert D.; Peters, Majkëll P.;. Sheferd, Din A.
 21. Sipërmarrësia : e ardhmja juaj : fletore pune për studentë / Marioti, Stiv; Toull, Toni
 22. Ndërmarrësia efektive / Rid, Stujart et al.
 23. Qarqet e integruara digjitale : perspektiva e dizajnimit / Rabaey, Jan M.; Chandrakasan, Anantha; Nikolić, Borivoje
 24. Sipërmarrësia për studiues dhe inxhinierë / Alen, Ketlin
 25. Sipërmarrësia sociale : teoria dhe praktika / Prashkier, Riçard; Novak, Andzhej
 26. Ndërmarrësi dhe menaxhim me bisnese të vogla / Marioti, Stiv; Gllakin, Karolin
 27. Materialet inteligjente në arkitekturë, interior dhe projektim / Ritter, Axel
 28. Të fshehtat e novacionit të Steve Jobs : krejtësisht ndryshe : parime që hapin rrugën e suksesit / Gallo, Carmine
 29. Përpara! : si luftoi kompania Starbucks për të mbijetuar, pa e shitur shpirtin / Schultz, Howard; Gordon, Joane
 30. Nga energjetika tek ekosistemet, /
 31. Oprah / Kelley, Kitty
 32. Управувачко пресметувачка синергија на фази-превклучувачки и фази-невронски нелинеарни системи / Ојлеска, Весна (Doctoral Dissertation)
 33. Анализа и моделирање на перформансите на реални мрежи во услови на себесличен сообраќај / Тиловска, Снежана (Doctoral Dissertation)
 34. Анализа на модели на пазари за електрична енергија на големо, иницијативи и тенденции / Ѓорѓиевски, Зоран (Master's Thesis)
 35. Менаџмент на продукт(и) и негова примена во телекомуникациите/ Кецап, Јасмина (Master's Thesis)
 36. Анализа на перформансите на вертикални хендовери во хетерогени безжични и мобилни мрежи со користење на IEEE 802.21 / Младеновски, Цветко (Master's Thesis)
 37. Функционирање на производни единици со мала моќност во дистрибутивна електроенергетска мрежа / Велковски, Драган (Master's Thesis)
 38. Работа на производните капацитети во ЕЕС на Република Македонија во нови услови на дерегулиран пазар на електрична енергија / Јовановски, Емил Б. (Master's Thesis)
 39. Препознавање на семантичка содржина во фотографии базирано на сегментација и контекстуална информација / Шоповска, Ивана (Master's Thesis)
 40. Придобивки од имплементација на Business Intelligence системите во бизнис процесите на современите компании / Илиоска, Љубинка (Master's Thesis)
 41. Бизнис перформанси и проценка според стандардот COBIT 5 / Тапанџиева, Татјана (Master's Thesis)
 42. Облигационо право / Галев, Гале; Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка
 43. Авторско правоДабовиќ-Анастасовска, Јадранка; Пепељугоски, Валентин
 44. Права од интелектуална сопственостДабовиќ-Анастасовска, Јадранка; Пепељугоски, Валентин
 45. Основи на правото на интелектуална сопственостДабовиќ-Анастасовска, Јадранка; Здравева, Неда; Гавриловиќ, Ненад
 46. Договори на автономната трговска практика, /

 

May

 

 1. PMP Project Management Professional Study Guide / Phillips, Joseph
 2. Алтернативни енергетски системи и примени / Хоџ, Б. К.
 3. Енергетски системи и одржливост, /
 4. Процесна динамика и контрола, /
 5. Термодинамика во минералогија: вовед / Цемич, Ладислав
 6. Придонес кон зголемување на енергетската ефикасност  на дистрибутивен трансформатор со примена на современи техники за оптимизација / Дигаловски, Михаил (Doctoral Dissertation)
 7. Проценка на техничките ризици на комутационата опрема во високонапонските објекти / Секуловска, Магдалена (Master's Thesis)
 8. Алгоритми за откривање на сомнителни трансакции / Јордановска, Анка (Master's Thesis)
 9. Одржлива енергија, /
 10. Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки / Логан, Џон Дејвид
 11. Прирачник за роботика и за автоматизација, /

 

June

 

 1. Практикување на проектен менаџмент / Стоичкова, Ивана (Master's Thesis)
 2. Теоретски граници на локализациски алгоритми во услови на несигурни позиции на мерните сензори / Анѓеличиноски, Маркo (Master's Thesis)
 3. Имплементирање на методологија на спојување пазари  во моделот на тргување на пазарот на електрична енергија во Југоисточна Европа / Нелкоска, Тања (Master's Thesis)
 4. Индустриски робот со 6 степени на слобода / Цветков, Михаил (Master's Thesis)
 5. Анализа на проект за автоматизација на банкарски бизнис процеси/ Панова Илиева, Анита (Master's Thesis)
 6. Вградлив систем за управување со осветлување базиран врз ДАЛИ интерфејс / Пинџуров, Ристе (Master's Thesis)
 7. Менаџмент на дефекти и одржување на електроенергетски објекти/ Хаџистојанов, Митко (Master's Thesis)
 8. Електроенергетски аспекти во концептот на почисто производство/ Ивановска, Елена (Master's Thesis)
 9. Основи за стандардизацијата и сродните активности / Черепналковска, С.; Хаџиевска-Антовска, Л.; Поповска, В.
 10. International Symposiums on Power Electronics '73-'88, Novi Sad, /
 11. International Symposiums on Power Electronics 1995-2011, Novi Sad, /
 12. 17th International Symposium on Power Electronics (Ee), Novi Sad, /
 13. Book of Digests; 5th Symposium on Applied Electromagnetics (SAEM), /

 

July

 

 1. Систем за менаџирање на шумските пожари во Р. М./ Каранфиловски, Игорче (Master's Thesis)
 2. Менаџмент на комуникации во виртуелни проекти / Кузмановски, Сашо (Master's Thesis)
 3. Анализа на безбедноста, достапноста и управувањето со податоци и апликации во Cloud Computing средина / Шоповска, Ана (Master's Thesis)
 4. Влијание на производни единици од обновливи извори во електроенергетската мрежа од аспект на оперативна работа на системот / Балтоски, Марјан (магистерски труд)
 5. Синтетички актери и синхронизација на говор на македонски јазик/ Стратова, Марија (Master's Thesis)
 6. Проектирање и и имплементација на вградлив микрокомпјутерски систем за контрола на пристап / Цветкоски, Александар (Master's Thesis)
 7. Улогата на проект менаџерот при проценка на квалитетот и воведување на метрика во софтверските проекти / Ананиева, Долорес (Master's Thesis)
 8. Резонантен преобразувач за индукционо загревање на метали со подобрување на коефициентот на полезно дејство / Стефанов, Гоце (Doctoral Dissertation)
 9. Мерење и анализа на квалитетот на сервис за говор и податоци низ мобилна мрежа / Каевски, Драган (Master's Thesis)
 10. Вградлив систем за приказ на возни параметри на возило на ветробранско стакло / Ќупев, Благој (Master's Thesis)
 11. Погонска контрола и надзор на опремата во функција на подобрување на оперативноста на електроенергетски постројки / Петровски, Даме (Master's Thesis)
 12. Анализа на Skype, Youtube и BitTorrent сообраќај / Јовевски, Димитар (Master's Thesis)
 13. Aodss системи за зголемување на ефикасноста и ефективноста на организацијата / Јовановски, Дарко (Master's Thesis)
 14. Квантитативна проценка на ризиците во тендерска постапка / Ризовска, Искра (Master's Thesis)
 15. Анализа за мониторинг и управување на паркиралишта / Попоски, Страшо (магистерски труд)
 16. Економски аспекти на производство на електрична енергија од обновливи извори во услови на несигурност / Воденичаровски, Јовче (Master's Thesis)
 17. Перформанси на TCP во жични и безжични околини / Лазаров, Бобан (Master's Thesis)

 

August

 

 1. Спроведување на бизнис стратегија со работење на вистински проекти / Јованова, Снежана (Master's Thesis)
 2. Истражување и моделирање на системи за векторска регулација на синхрони машини со перманентни магнети со зголемена ефикасност / Делчев, Марио (Master's Thesis)
 3. Можности за подобрување на енергетска ефикасност наелектромоторен погон на транспортен систем за јаглен во рудник Суводол / Тодоровски, Миле (Master's Thesis)
 4. Анализа на интерактивни IPTV системи/ Веселиновска, Билјана (Master's Thesis)
 5. Проектирање на вградливи микрокомпјутерски системи со интелигентни сензори / Стојанова, Фиданка (Master's Thesis)