Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books 2017

2017

January

 

 1. Enciklopedijski leksikon: Mozaik znanja, T.21. FIZIKA,  /
 2. Fizika, 5. deo. Teorija relativnosti, atomska i nuklearna fizika / Đurić, Branko; Živojin Ćulum
 3. Електроника / Ристов, Милчо
 4. Придонес кон методите за пресметка на преносни можности на ЕЕС со уважување на тековите на реактивна моќност / Ангелов, Јорданчо (Doctoral Dissertation)
 5. Менаџирање на бизнис процеси во градежни компании / Јованоска-Петровска, Славица (Master's Thesis)
 6. Импликација на воведување на стандардите за животна средина и заштита при работа на стопанските субјекти / Попоска, Ангелина (Master's Thesis)
 7. Влијание на информатичката технологија врз проектниот менаџмент / Рашковска, Магдалена (Master's Thesis)
 8. Економска анализа на инвестиции во мерки за енергетска ефикасност на стопански и индустриски објекти / Калач, Ирис (Master's Thesis)

 

February


 1. Синтеза на фази логички автопилот за автономно летало - хеликоптер / Матиќ, Ива (Master's Thesis)
 2. Хевристички метод за интегрирана регулација на напоните и реактивните моќности во слабо автоматизирани дистрибутивни мрежи со присуство на дисперзирано производство на електрична енергија / Ташовска, Марија (Master's Thesis)
 3. Статистичко моделирање со вејвлети / Станоевска-Ангелова, Билјана (Master's Thesis)
 4. Анализа на влијанието на проектниот менаџмент во извршувањет на основните бизнис функции во современите компании / Божиновска, Билјана (Master's Thesis)
 5. Имплементација на ЕРП во мало претпријатие со цел управување со човечки ресурси / Јосимовска, Ивана (Master's Thesis)
 6. Влијание на животната средина како критериум во планирање и водење на проекти за изградба на високонапонски далекуводи / Петреска, Биљана (Master's Thesis)
 7. Анализа и дизајн на VDSL пристапни мрежи / Младеновски, Бојан (Master's Thesis)
 8. Примена на мешано-целобројно програмирање за ангажирање на агрегати во ЕЕС со уважување на преносната мрежа / Фејзулов, Мусах (Master's Thesis)
 9. Проектирање на вградлив систем за тродимензионален печатар / Јовановски, Никола (Master's Thesis)
 10. Бариери и придружни ризици при инвестиции во обновливи извори на енергија / Ахмети Јањиќ, Сузана (Master's Thesis)
 11. Енергетски потенцијал од земјоделски култури и биолошки отпад и современи технологии за производство на енергија / Нестор, Ромео (Master's Thesis)
 12. Квалитет на сервисите во интернет со користење на OPENFLOW / Данчев, Влатко
 13. Критична важност од ефективна тимска работа и проектен менаџмент во малите и средни претпријатија / Рамова, Викторија

 

March


 1. Решавање на диференцијални, диференцни и интегрално-диференцијални равенки со помош на интегрални трансформации / Трајковиќ, Томислав (Master's Thesis)
 2. Анализа на можностите за примена на интелигентни броила како предуслов за реализација на интелигентните електроенергетски мрежи / Дема, Мерита (Master's Thesis)
 3. Развој на методологија за избор на енергетски ефикасни дистрибутивни трансформатори / Арсова, Јасмина (Master's Thesis)
 4. Линеарна регресија и корелација и нивна примена / Петковска-Кузмановска, М. (Master's Thesis)
 5. Анализа на алгоритмите на рутирање и протоколи на сигнализација за поддршка на квалитетот на сервисот / Велевски, Бојан (Master's Thesis)
 6. Методологии за менаџирање на Обемот на работите во проектите / Донева, Сања (Master's Thesis)
 7. Лидери во информатичко-комуникациската технологија-родови разлики во менаџирањето конфликти во проекти / Глигорова, Лидија И. (Master's Thesis)
 8. Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование / Спасевска, Христина; Стојановска-Георгиева, Лихнида

 

April


 1. Терминологија од областа на градежништвото / Нешкоски, Благоја

 

 

May


 1. Основна електрична мерења / Јовановић, Владислав Ђ.
 2. Elementi vektorske analize diferencijalne geometrije i teorije polja, -3. izd / Mihailović, Dobrivoje
 3. Elementi matematičke analize : za prvi stepen nastave na elektrotehničkom fakultetu /  Mihailović, D.
 4. Уметност на електрониката / Хоровиц, Пол; Хил, Винфилд
 5. Веројатност и случајни процеси / Гримет, Џофри Р. ; Стирзакер, Дејвид Р.
 6. Процесирање на дискретни сигнали / Опенхаим, Ален В. ; Шафер, Роналд В.
 7. Теорија на линеарно и целобројно програмирање / Шрајвер, Александар
 8. Производно инженерство и технологија на производство / Калпакјиан, Серопе ; Шмид, Стивен Р.

 

June

/

July

 1. Менаџмент на квалитет на софтверски проекти / Тодороска, Николина (Master's Thesis)
 2. Влијанието на спојувањето на операторите ОНЕ и ВИП врз конкуренциската структура и регулација на пазарот за електронските комуникации во Република Македонија / Болиновска, Мирјана (Master's Thesis)
 3. Фузија на податоци од инерцијални сензори и системи за глобално позиционирање базирани на проширен Калманов филтер применети на мобилна платформа / Петков, Никола (Master's Thesis)
 4. Анализа на техничките можности за приклучување на малите електрани на дистрибутивната мрежа / Стојановски, Игор (Master's Thesis)
 5. Анализа на придобивките од имплементација на стандард за менаџмент на квалитет - ИСО 9001 / Бешлиева-Ивановска, Јасмина (Master's Thesis)
 6. Модел на пазар на електрична енергија во Република Македонија и перспективи за развој според европскиот модел / Васиќ, Бранка (Master's Thesis)
 7. Методи и техники на интернет маркетинг и влијанието врз ефикасноста на бизнисите / Јакимовска, Александра (Master's Thesis)
 8. Развојот на регулаторната рамка во областа на електронските комуникации во Република Македонија и нејзиното влијание врз развојот на конкуренцијата и заштитата на правата на корисниците на електронските комуникациски услуги / Денковска, Лилјана (Master's Thesis)
 9. Тимови за справување со компјутерски инциденти / Јосифовски, Надица (Master's Thesis)

10.  Методологија за одредување на фактори за успешност на техничките проекти / Жарова, Катерина (Master's Thesis)

11.  Роаминг регулатива во Европска Унија, нејзина имплементација и придобивки за крајните корисници / Петровиќ, Васка (Master's Thesis)

12.  Анализа на можностите за проектно мониторирање и управување на бизнис процесите со користење на Microsoft Sharepoint технологии / Томовски, Томе (Master's Thesis)

13.  Споредба помеѓу агилните  и традиционалните методологии за развој на софтвер / Ѓиновска, Сања (Master's Thesis)

14.  Правична распределба на ресурси во безжично напојувани телекомуникациски системи / Чингоска, Христина (Master's Thesis)

15.  Анализа на процесот на развој и имплементација на проектен менаџмент како развојна стартегија на мал бизнис / Петровски, Мартин (Master's Thesis)

16.  Дизајн на софтверско решение за транскодирање на дигитални видео сиганли / Даниловски, Петар (Master's Thesis)

17.  Систем за проценка на состојбата на пациенти базиран на фази логика / Темелковски, Бобан (Master's Thesis)

18.  Споредба на лидерските и менаџерските вештини кај врвните менаџери во Македонија и нивното влијание врз креативноста и одржливоста на деловниот развој / Дренковски, Сашо (Master's Thesis)

19.  Анализа на ризикот при воспоставување и водење на мал бизнис / Дренковска, Анета (Master's Thesis)

20.  Улогата на регулаторот во заштита и унапредување на правата на крајните корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија / Пауновска, Дафина (Master's Thesis)

21.  Проектен менаџмент во градежништво / Омерагиќ, Јасна (Master's Thesis)

22.  Анализа и организација на големи софтверски проекти со вмрежување на системи и луѓе - предизвици и препораки / Манчева Зајковска, Елена (Master's Thesis)

23.  Анализа на перформанси на хетерогени мрежи за иден мрежен дизајн на петтата генерација на мобилни мрежи / Ичков, Александар (Master's Thesis)

24.  Симулација и анализа на протоколи од мас ниво за безжични сензорски мрежи / Тасламическа Јордевска, Н. (Master's Thesis)

25.  Дизајн на геолокациска база на податоци за слободен спектар во телевизискиот опсег во Република Македонија / Јовановска Балески, Билјана (Master's Thesis)

26.  Организација и бизнис модели во телекомуникации - системи за мотивација на продажни канали / Дамјановски, Петар (Master's Thesis)

27.  Анализа на клеточна покриеност и интерференција во LTE / Илоски, Стефчо (Master's Thesis)

28.  Влијание на мрежните ефекти врз вкупните трошоци за промена на оператор на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија / Настеска, Славица (Doctoral Dissertation)

 

August

/