Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books 2017

2017

January

 

 1. Enciklopedijski leksikon: Mozaik znanja, T.21. FIZIKA,  /
 2. Fizika, 5. deo. Teorija relativnosti, atomska i nuklearna fizika / Đurić, Branko; Živojin Ćulum
 3. Електроника / Ристов, Милчо
 4. Придонес кон методите за пресметка на преносни можности на ЕЕС со уважување на тековите на реактивна моќност / Ангелов, Јорданчо (Doctoral Dissertation)
 5. Менаџирање на бизнис процеси во градежни компании / Јованоска-Петровска, Славица (Master's Thesis)
 6. Импликација на воведување на стандардите за животна средина и заштита при работа на стопанските субјекти / Попоска, Ангелина (Master's Thesis)
 7. Влијание на информатичката технологија врз проектниот менаџмент / Рашковска, Магдалена (Master's Thesis)
 8. Економска анализа на инвестиции во мерки за енергетска ефикасност на стопански и индустриски објекти / Калач, Ирис (Master's Thesis)

 

February


 1. Синтеза на фази логички автопилот за автономно летало - хеликоптер / Матиќ, Ива (Master's Thesis)
 2. Хевристички метод за интегрирана регулација на напоните и реактивните моќности во слабо автоматизирани дистрибутивни мрежи со присуство на дисперзирано производство на електрична енергија / Ташовска, Марија (Master's Thesis)
 3. Статистичко моделирање со вејвлети / Станоевска-Ангелова, Билјана (Master's Thesis)
 4. Анализа на влијанието на проектниот менаџмент во извршувањет на основните бизнис функции во современите компании / Божиновска, Билјана (Master's Thesis)
 5. Имплементација на ЕРП во мало претпријатие со цел управување со човечки ресурси / Јосимовска, Ивана (Master's Thesis)
 6. Влијание на животната средина како критериум во планирање и водење на проекти за изградба на високонапонски далекуводи / Петреска, Биљана (Master's Thesis)
 7. Анализа и дизајн на VDSL пристапни мрежи / Младеновски, Бојан (Master's Thesis)
 8. Примена на мешано-целобројно програмирање за ангажирање на агрегати во ЕЕС со уважување на преносната мрежа / Фејзулов, Мусах (Master's Thesis)
 9. Проектирање на вградлив систем за тродимензионален печатар / Јовановски, Никола (Master's Thesis)
 10. Бариери и придружни ризици при инвестиции во обновливи извори на енергија / Ахмети Јањиќ, Сузана (Master's Thesis)
 11. Енергетски потенцијал од земјоделски култури и биолошки отпад и современи технологии за производство на енергија / Нестор, Ромео (Master's Thesis)
 12. Квалитет на сервисите во интернет со користење на OPENFLOW / Данчев, Влатко
 13. Критична важност од ефективна тимска работа и проектен менаџмент во малите и средни претпријатија / Рамова, Викторија

 

March


 1. Решавање на диференцијални, диференцни и интегрално-диференцијални равенки со помош на интегрални трансформации / Трајковиќ, Томислав (Master's Thesis)
 2. Анализа на можностите за примена на интелигентни броила како предуслов за реализација на интелигентните електроенергетски мрежи / Дема, Мерита (Master's Thesis)
 3. Развој на методологија за избор на енергетски ефикасни дистрибутивни трансформатори / Арсова, Јасмина (Master's Thesis)
 4. Линеарна регресија и корелација и нивна примена / Петковска-Кузмановска, М. (Master's Thesis)
 5. Анализа на алгоритмите на рутирање и протоколи на сигнализација за поддршка на квалитетот на сервисот / Велевски, Бојан (Master's Thesis)
 6. Методологии за менаџирање на Обемот на работите во проектите / Донева, Сања (Master's Thesis)
 7. Лидери во информатичко-комуникациската технологија-родови разлики во менаџирањето конфликти во проекти / Глигорова, Лидија И. (Master's Thesis)
 8. Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование / Спасевска, Христина; Стојановска-Георгиева, Лихнида

 

April


 1. Терминологија од областа на градежништвото / Нешкоски, Благоја

 

 

May


 1. Основна електрична мерења / Јовановић, Владислав Ђ.
 2. Elementi vektorske analize diferencijalne geometrije i teorije polja, -3. izd / Mihailović, Dobrivoje
 3. Elementi matematičke analize : za prvi stepen nastave na elektrotehničkom fakultetu /  Mihailović, D.
 4. Уметност на електрониката / Хоровиц, Пол; Хил, Винфилд
 5. Веројатност и случајни процеси / Гримет, Џофри Р. ; Стирзакер, Дејвид Р.
 6. Процесирање на дискретни сигнали / Опенхаим, Ален В. ; Шафер, Роналд В.
 7. Теорија на линеарно и целобројно програмирање / Шрајвер, Александар
 8. Производно инженерство и технологија на производство / Калпакјиан, Серопе ; Шмид, Стивен Р.

 

June

/

 

July

 1. Менаџмент на квалитет на софтверски проекти / Тодороска, Николина (Master's Thesis)
 2. Влијанието на спојувањето на операторите ОНЕ и ВИП врз конкуренциската структура и регулација на пазарот за електронските комуникации во Република Македонија / Болиновска, Мирјана (Master's Thesis)
 3. Фузија на податоци од инерцијални сензори и системи за глобално позиционирање базирани на проширен Калманов филтер применети на мобилна платформа / Петков, Никола (Master's Thesis)
 4. Анализа на техничките можности за приклучување на малите електрани на дистрибутивната мрежа / Стојановски, Игор (Master's Thesis)
 5. Анализа на придобивките од имплементација на стандард за менаџмент на квалитет - ИСО 9001 / Бешлиева-Ивановска, Јасмина (Master's Thesis)
 6. Модел на пазар на електрична енергија во Република Македонија и перспективи за развој според европскиот модел / Васиќ, Бранка (Master's Thesis)
 7. Методи и техники на интернет маркетинг и влијанието врз ефикасноста на бизнисите / Јакимовска, Александра (Master's Thesis)
 8. Развојот на регулаторната рамка во областа на електронските комуникации во Република Македонија и нејзиното влијание врз развојот на конкуренцијата и заштитата на правата на корисниците на електронските комуникациски услуги / Денковска, Лилјана (Master's Thesis)
 9. Тимови за справување со компјутерски инциденти / Јосифовски, Надица (Master's Thesis)

10.  Методологија за одредување на фактори за успешност на техничките проекти / Жарова, Катерина (Master's Thesis)

11.  Роаминг регулатива во Европска Унија, нејзина имплементација и придобивки за крајните корисници / Петровиќ, Васка (Master's Thesis)

12.  Анализа на можностите за проектно мониторирање и управување на бизнис процесите со користење на Microsoft Sharepoint технологии / Томовски, Томе (Master's Thesis)

13.  Споредба помеѓу агилните  и традиционалните методологии за развој на софтвер / Ѓиновска, Сања (Master's Thesis)

14.  Правична распределба на ресурси во безжично напојувани телекомуникациски системи / Чингоска, Христина (Master's Thesis)

15.  Анализа на процесот на развој и имплементација на проектен менаџмент како развојна стартегија на мал бизнис / Петровски, Мартин (Master's Thesis)

16.  Дизајн на софтверско решение за транскодирање на дигитални видео сиганли / Даниловски, Петар (Master's Thesis)

17.  Систем за проценка на состојбата на пациенти базиран на фази логика / Темелковски, Бобан (Master's Thesis)

18.  Споредба на лидерските и менаџерските вештини кај врвните менаџери во Македонија и нивното влијание врз креативноста и одржливоста на деловниот развој / Дренковски, Сашо (Master's Thesis)

19.  Анализа на ризикот при воспоставување и водење на мал бизнис / Дренковска, Анета (Master's Thesis)

20.  Улогата на регулаторот во заштита и унапредување на правата на крајните корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија / Пауновска, Дафина (Master's Thesis)

21.  Проектен менаџмент во градежништво / Омерагиќ, Јасна (Master's Thesis)

22.  Анализа и организација на големи софтверски проекти со вмрежување на системи и луѓе - предизвици и препораки / Манчева Зајковска, Елена (Master's Thesis)

23.  Анализа на перформанси на хетерогени мрежи за иден мрежен дизајн на петтата генерација на мобилни мрежи / Ичков, Александар (Master's Thesis)

24.  Симулација и анализа на протоколи од мас ниво за безжични сензорски мрежи / Тасламическа Јордевска, Н. (Master's Thesis)

25.  Дизајн на геолокациска база на податоци за слободен спектар во телевизискиот опсег во Република Македонија / Јовановска Балески, Билјана (Master's Thesis)

26.  Организација и бизнис модели во телекомуникации - системи за мотивација на продажни канали / Дамјановски, Петар (Master's Thesis)

27.  Анализа на клеточна покриеност и интерференција во LTE / Илоски, Стефчо (Master's Thesis)

28.  Влијание на мрежните ефекти врз вкупните трошоци за промена на оператор на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија / Настеска, Славица (Doctoral Dissertation)

 

August

/

 

September

/

 

October

/

 

November

 1. Основи на дефендологијата / Панев, Т., Гоцевски, Т., Даскаловски, С.
 2. Решавање на транспортниот проблем со унгарски метод / Антоновска, Светлана
 3. 90-години живот и дело проф. д-р Тодор Јакимов, /
 4. Hyrje ne kriptografi / Smart, Najxhel
 5. Teoria e programimit linear dhe me numra te plote / Schrijver, Alexander
 6. Административно менаџирање и анализа на реализација на градежни проекти / Смоковска, Анета (магистерски труд)
 7. Анализа и проценка на ризиците во градежните проекти / Богатиновска, Билјана (магистерски труд)
 8. Konceptet e sistemeve operative /  Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G.
 9. Bazat e qarqeve elektronike analoge dhe digjitale / Agarwal, A., Lang, J. H.
 10. Arti i elektronikes / Horovic, P., Hill, U.
 11. Inxhinieria fabrikuese (prodhuese) dhe teknologjia / Kalpakjian, S., Schmid, S. R.
 12. Подобрување на перформансите на безжични IP мрежи со нови оптимизирани транспортни протоколи за хетероген сообраќај / Иван Петров (докторска дисертација)
 13. Анализа на можности на примена на јапонскиот и американскиот стил на менаџирање во македонските компании/ Елена Насковска (магистерски труд)
 14. Важноста на деловната тајна за успешност на бизнисот / Емилија Насковска (магистерски труд)
 15. Критични фактори за успех на агилните софтверски проекти / Арсеновска, Моника (магистерски труд)
 16. Менаџирање на проект за имплементација на SCADA систем во електроенергетски системи / Ивана Николовска (магистерски труд)
 17. Симултана локализација и мапирање – СЛАМ во динамичка средина со употреба на 3D ласер / Петреска, Александра (магистерски труд)
 18. Модернизација на систем за управување на брзината на линија за поцинкување челичен лим / Бошковска, Ивана (магистерски труд)
 19. Современи методи за управување со мали хидроелектрични централи / Николче Вељановски (магистерски труд)
 20. Кооперативно управување на повеќе-агентни системи / Иван Гочев (магистерски труд)
 21. Интеракција човек-робот: улогата на емоциите во дизајнот на социјабилните роботи / Весна Попрцова  (магистерски труд)
 22. Подобрување на квалитетот на живот со ИКТ и концептот паметен град – предизвици, анализа и можности за имплементација во град Струмица / Верица Узунова (магистерски труд)
 23. Балансирана карта на оценка (БКО) како алатка за зголемување на ефикасноста, продуктивноста и QOS параметрите во кабелски оператор / Александар Ристовски (магистерски труд)
 24. SNORT – софтвер за детекција и превенција од неовластени мрежни упади – анализа и примена / Димитар Манчев (магистерски труд)
 25. Автономни системи за автоматизација на стамбен и деловен простор / Бојан Сеировски (магистерски труд)
 26. Проектирање и реализација на филтер на мрежни пакети / Ана Чолаковска (магистерски труд)
 27. Изработка на интелигентен систем за автоматизација на дом / Бојан Груевски (магистерски труд)
 28. Оптимизација на хетерогена радио пристапна мобилна мрежа / Љубиша Стојчески (магистерски труд)
 29. Анализа на сообраќај за сервиси на социјални мрежи / Ељдион Шеапи (магистерски труд)
 30. Анализа на BGP рутирање / Виктор Талевски (магистерски труд)
 31. Современи системи за контрола и управување на енергетска потрошувачка во станбени и деловни објекти / Трајан Ефремов (магистерски труд)
 32. Аспектот на еколошките придобивки во економските анализи кај производни капацитети од обновливи извори / Мартин Страхиловски (магистерски труд)
 33. Безбедносен мониторинг на мрежи / Марија Ангелова (магистерски труд)
 34. Анализа на перформанси и придобивки на софтверски дефинирани мрежи сп MININET / Џенис Аслани (магистерски труд)
 35. Проектирање вградливи системи со висок степен на доверливост / Жарко Костадиновски (магистерски труд)
 36. Комуникација во блиско поле (NFC) кај вградливите микрокомпјутерски системи / Стефан Јанев (магистерски труд)
 37. Анализа на методологии и ризици при развој на софтверски проекти / Наумче Ивановски (магистерски труд)
 38. Проценка на изложеност на електрично и магнетно поле од електроенергетскиот систем во животна и работна околина / Ристе Стојанов (магистерски труд)
 39. Развој на методологија за електромагнетна пресметка и проектирање на енергетска пригушница / Богдан Василевски (магистерски труд)
 40. Интегрирано моделирање и оптимални текови на моќност во комплексни енергетски системи / Владимир Ѓоргиевски (магистерски труд)
 41. Генератор на случајни броеви применет во моделите за аерозагадување / Гоце Врглевски (магистерски труд)
 42. Мониторинг и анализа на приземниот озон во урбани и рурални средини / Боби Стоименовски (магистерски труд)
 43. Анализа на карактеристиките на разни топологии на синхрони мотори со перманентни магнети / Димитар Трајковски (магистерски труд)
 44. SCRUM методологијата во однос на останатите методологии применети во проекти за развој на софтвер / Анета Размоска (магистерски труд)
 45. Математички аспекти на фулерени / Елизабета Конеска (магистерски труд)
 46. Подобрување на покриеноста и капацитетот на LTE радио-пристапна мрежа со примена на засилувачи / Сања Боневска (магистерски труд)
 47. Современи енергетски производни капацитети на гас / Христина Цигарида ( магистерски труд)
 48. Методи за проценка на состојби во електроенергетски системи / Виктор Костовски (магистерски труд)

 

December

/