Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2009

Archives 2009


Newly acquired books at FEEIT Library in 2009

January/2009
 1. Statistical and Adaptive Signal Processing / Dimitris G.Mandakis; Vinay K.Ingle; Stephen M.Kogon;
 2. Statistical Digital Signal Processing and Modeling / Monson H.Hayes;
 3. 3G Evolution, /;
 4. Preparing effective business plans an entrepreneurial approach / Bruce R.Barringer;
 5. Principles of parallel programming / Calvin Lin; Lowrence Snyder;
 6. Information systems project management / Mark A.Fuller; Joseph S.Valacich; Joey F.George;
 7. Managing information technology,
 8. Principles of digital audio / Ken C. Pohlmann;
 9. Embedded Robotics / Thomas Bräunl;
February/2009
 1. Модел за проценка на позицијата на паметни сензори во дистрибуирани мерни системи - Србиновска, Маре (Master Thesis);
 2. Техники за виртуелизација кај оперативните системи: проценка на карактеристики и практична примена - Стефановска, Елена (Master Thesis);
 3. Моделирање на релејна заштита на ЕЕС со програмскиот пакер NEPLAN - Чунговски, Димитар Т. (Master Thesis);
 4. Димензионирање и моделирање на мултикаст и уникаст сообраќајот кај IPTV услугата - Ваневски, Зоран (Master Thesis);
 5. Wireless communications resource management - Byeong, Gi Lee; Daeyoung, Park; Hanbyul, Seo;
 6. WIND power integration : connection and system operational aspects / Fox, Brendan; Flynn, Demian;
 7. Resource allocation for wireless networks : basics, techniques, and applications – Han Zhu, Liu; Ray, K. J.;
 8. Elektroinženjerski priručnik – Srb, Neven;
 9. Основи на електротехника: eлектромагнетизам и кола со променливи струи - Грчев, Леонид;
 10. Електротехнички прописи: книга 1, /;
 11. Електротехнички прописи: книга 2, /;
March/2009
 1. Advances in Greedy Algorithms, /;
 2. Artificial intelligence : a guide to intelligent systems / Negnevitsky Michael;
 3. An application programming / Jones, Tim M;
 4. 10th World congress on automatic control : volume 3. Subject areas 1.4, 1.5, 3.1, 3.2;
 5. 10th World congress on automatic control : volume 9. Subject areas 14.4, 14.2, 14.3;
 6. 10th World congress on automatic control : volume 10. Subject areas 14.4, 14.5;
 7. Фрактална анализа на слика базирана на теорија на итеративни и контрактивни трансформации на слика / Велева, Сања (Master Thesis);
 8. Анализа на динамички процеси во комплексни мрежи / Граматиков, Сашо (магистерски труд);
 9. Придонес кон оптималното димензионирање на хибридните фотоволтаични системи / Димитров, Димитар (Master Thesis);
 10. Дескриптори на облик на 3Д објекти базирани на сферично мапирање / Блерим, Мустафа (Doctoral Thesis);
 11. Regulisani elektromotorni pogoni: rešeni problemi sa elementima teorije / Jeftenić, Borislav; Vasić, Veran; Oros, Djura;
 12. Elektromotorni pogoni: zbirka rešenih zadataka / Jeftenić, Borislav, Vasić, Veran;
 13. Bezier and B-Spline technigues / Prautzsch Hartmut, Boehm Wolfgang , Paluszny Marco;
 14. E-Marketing - Strauss, Judy; Frost, Raymond;
 15. Internet Marketing : strategy, implementation and practice / Chaffey Dave , Ellis-Chadwick, Fiona;
 16. Marketing : real people, real choices / Solomon, Michael R., Marshall, Greg W.; Stuart, Elnora W.;
Аpril/2009
 1. Ефикасно инкрементално градење регресиски дрва и дрва на модели од податочни протоци / Икономовска, Елена (Master Thesis);
 2. DiffServ мултимедијалниа мрежи со контрола на пристап и адаптивни дисциплини на опслужување во баферите / Младеновски, Димитар (Master Thesis);
 3. Примена на техниката на мрежното планирање и управување за менаџирање на процесот на комплетна изведба и монтажа на трафостаници 10/0,4кв и 20/0,4кв / Божиновски, Гоце (Master Thesis)
 4. Uvod u industriske PLC kontrolere / Matić, Nebojša;
 5. PIC mikrokontroleri / Verle, Milan;
 6. Законски и подзаконски прописи, /;
 7. The elements of style, /;
 8. The Chicago manual of style, /;
 9. Примена на методот на конечни елементи - МКЕ при проектирање и анализа на електрични машини / Петковска, Лидија-главен истражувач (Scientific and research project);
 10. Наставни содржини за предметот со општообразовна содржина од приемниот испит на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, /;
 11. Извештај за работата на УКИМ во учебната 1996/97 година, /;
 12. Извештај за работата на УКИМ во учебната 1999/00 година, /;
 13. Извештај за работата на УКИМ во учебната 2001/02 година, /;
 14. Статистички податоци за УКИМ (прилог кон извештајот за работата на УКИМ во учебната 2003/2004 година), /;
 15. Proceedings of international conference on information technologies:  vol. 1, /;
 16. Proceedings of international conference on information technologies:  vol. 2, /;
May/2009
 1. Organic electronics, /;
 2. Uvod u nelinearne sisteme automatskog upravljanja / Vukobratović, M.; Tomović, R.; Rakić, R.;
 3. Nelinearni sistemi automatskog upravljanja / Stanković, S.; Tomović, R.;
 4. Компаративна анализа на постоечки и нови протеински дескриптори и нивна примена за класификација на протеини / Мирчева, Георгина (Master Thesis);
 5. Mobile broadband / Mustafa, Ergen;
 6. Spectrum requirement planning in wireless communications, /;
 7. Cognitive radio network / Chen, Kuang-Cheng; Prasad, Ramjee;
 8. Wireless sensor networks and applications /;
 9. Heterogeneous wireless access networks, / editor Li, Yingshu
 10. LTE for UMTS-OFDMA and SC-FDMA based radio access, /;
 11. Оптимизациски техники за сервисно ориентираните архитектури: алтернативно кеширање и XML компресија / Ивановски, Иван (Master Thesis);
 12. Анализа на П2П системи за складирање на податоци со користење на теорија на игри / Џеков, Ангел (Master Thesis);
 13. Анализа на матрично процесирање во грид системи / Халими, Халим (Master Thesis);
 14. Анализа на перформансите на мобилни IP мрежи со мултимедиски сообраќај / Петров, Иван (Master Thesis);
Јune/2009
 1. Signal processing: ultimate CD (7e-books), /;
 2. Expert one-on-oneTM Visual Basic 2005 database / Jennings, Roger;
 3. Majstor za Visual Basic.Net / Petroutsos, Evangelos; Bilgin, Asli;
 4. Visual Basic.Net,  / ;
 5. Visual Бasic.Net baze podataka / Forgey, Bill; Cosnell, Denise; REynolds, Matthewl;
 6. Методологија на ризик кај хидроцентралите / Китева-Роглева, Невенка (Master Thesis);
 7. Моделирање, анализа и проектирање на превклучувачки фази-логички системи на управување / Ојлеска, Весна М. (Master Thesis);
 8. Краткорочно предвидување на производство на електрична енергија од ветерни и електрични централи / Николова, Софија (Master Thesis);
 9. Креирање нов модул за рутирање во мрежен симулатор / Матовска, Елисавета (Master Thesis);
July/2009
 1. Примена на теоријата на комплексни мрежи за моделирање и анализа на перформансите на компјутерските мрежи / Филиповска, Соња (Master Thesis)
 2. Прототип за интегриран систем за е-медицина / Чорбев, Иван (Master Thesis)
August/2009
 1. Проектирање и реализација на предвидувачки управувач базиран на модел со минимакс оптимизација / Стојановски, Горан (Master Thesis)
 2. Радио планирање и пропагациони модели за WIMAX и анализа на практични сценарија / Георгиев, Вангел (Master Thesis)
 3. Повеќекласна класификација со примена на SVM класификатори во структура на дрво / Маџаров, ЃорЃи (Master Thesis)
September/2009
 1. Information visualization design for interaction / Spence, Robert
 2. Numerical methods for engineers / Chapra, Steven C.; Canalle, Raymond
Оctober/2009
 1. Современ концепт за обука во армијата базирана на симулирани борбени услови / Богатинов, Димитар (Master Thesis)
 2. Компресија без загуби на слики со адаптивни лифтинг шеми / Китановски, Владо (Master Thesis)
 3. Енергетска ефикасност на системи за греење, ладење и климатизација / Хаџидаовска, Елеонора (Master Thesis)
 4. Large-scale dynamic systems / Šiljak, Dragoslav
 5. Диференцијално сметање / Тунески, Никола; Јолеска-Тунеска, Билјана
 6. Maxwell equations / Au Kong, Jin
 7. Electromagnetic wave theory / Au Kong, Jin
 8. Introduction to electromagnetic problems and numerical simulation approaches / Sevgi, Levent
 9. Lightning: physics and effect / Rakov, Vladimir A.; Uman, Martin A.
November/2009
 1. Мехатроника / Онвуболу, Годфреј Ц.
 2. Радарски системски анализи со користење на MATLAB / Махавза, Басем Р.
 3. Организирање на времето однатре / Моргенстерн, Џули
 4. Софтверско инженерство / Самервил, Иан
 5. Resource allocation for wireless networks / Han, Zhu; Liu, Ray K. J.
 6. Основи на безжична комуникација / Це, Дејвид; Висванат, Прамонд
 7. Објектно ориентирана анализа и дизајн / Меклолен, Брет Д.; Полис, Гери; Вест, Дејвид
 8. Телекомуникациско право и регулатива
 9. Дистрибуирани оперативни системи / Таненбаум, Ендрју С.
 10. Уметноста на компјутерското програмирање, Т.1 / Кнут, Доналд Е.
 11. Вовед во модерни навигациски системи / Бекир, Есмат
 12. Политика на телекомуникациите / Тачер, Мари
 13. Современо ракетно наведување / Јанушевски, Рафаел
 14. Менаџирање на енергијата за транспорт, /
 15. Мобилизирање на информатичкото општество / Менсел, Робин; Штајнмилер, Едвард В.
 16. LTE and the Evolution to 4G Wireless
 17. Advanced Wireless Networks / Glisic, Savo; Lorenco Beatriz
 18. LTE - the UMTS long term evolution, /
 19. Wireless broadband networks, /
 20. Femtocells, /
December/2009
 1. Radiating nonuniform transmission-line systems and the partial element equivalent circuit method / Witsch, Jurgen; Cronwald, Frank; Wollenberg, Gunter
 2. Поимник,  /
 3. Говорни синтетизатори на македонскиот јазик / Чунгурски, Славчо (Doctoral Dissertation)
 4. Модел за евалуација на корисноста на системите за е-учење / Какашевски, Ѓорѓи (Master Thesis)
 5. Примена на генетски алгоритми за решавање на проблемот на ангажирање на генераторски единици / Богоевска, Лилјана (Master Thesis)
 6. Моделирање на непоасонови процеси на ширење вируси во компјутерски мрежи / Мирчев, Мирослав (Master Thesis)
 7. Влијание на несиметријата на конзумот врз загубите на моќност и енергија во нисконапонските дистрибутивни мрежи / Арсова, Елизабета (Master Thesis)
 8. Analogna i hibridna tehnika / Sokolov, Bojan
 9. Graph theory / Bondy, I. A.; Murty, U. S. R.
 10. Problems in probability theory, mathematical statistics and theory of random functions, /
 11. Fundamentals od speech recognition / Rabiner, Lawrence; Juang, Biing-Awang
 12. Intuitive probability and random processes using MATLAB / Key, Stevens
 13. Guidelines for instrumentation and measurement for monitoring dam performance, /
 14. The end of hardware / Hainick, Rolf R.
 15. Visualizing data / Cleveland, Wiliam S.
 16. Mobile wimax, /