Personal tools
Log in
You are here: Home Faculty Library Newly Acquired Books Archives 2016

Archives 2016

Набавени книги на ФЕИТ во 2016 година

 

Јануари

 1. Induction motors / Rafajlovski, Goran; Digalovski, Mihail
 2. Applied calculus , /

 

Февруари

/

 

Март

 1. DC motors / Rafajlovski, Goran; Digalovski, Mihail

 

 

Април

 1. The arts of electronics / Horowitz, Paul; Hill, Winfield
 2. Диференцијално и интегрално сметање на реални функции од една реална променлива / Геговска-Зајкова, Соња; Хаџи-Велкова -Санева, Катерина
 3. Електрични кола / Нилсон, Џејмс; Ридел, Сузан А.
 4. Алгоритми за планирање / Лавал, Стивен М.
 5. Обични диференцијални равенки и проблеми на гранични вредности / Едвардс, И. Хенри; Пени, Дејвид Е.
 6. Принципи на енергетска електроника / Касакиан, Џон Г.; Шлехт, Мартин Ф.; Вергес, Џорџ К.
 7. Вовед во електродинамика / Грифитс, Дејвид Џ.
 8. Програмски јазик С++ / Строструп, Бјорн
 9. Принципи за дизајн на компјутерски системи / Салцер, Џером; касхуи, Франс М.
 10. Електрични машини / Фицџералд, А. Е.; Кингсли, Чарлс; Уманс, Стефан Д.
 11. Дигитално процесирање на сигнали / Проакис, Џон Г.; Манолакис, Димитрис Г.
 12. Основи на телекомуникации / Голениевски, Лилијан
 13. Комплексност на пресметувањата / Арора, Санџив; Барак, Боаз
 14. Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органска материја во почвата, /
 15. Обновливи извори на енергија, /
 16. Предавања по предметот Моделирање, симулација и идентификација / Лазаревска, Елизабета
 17. Упатство за лабораториски вежби по предметот Моделирање, симулација и идентификација / Лазаревска, Елизабета
 18. Збирка задачи по предметот Теорија на автоматско управување  1 / Лазаревска, Елизабета
 19. Упатство за лабораториски вежби по предметот Теорија на автоматско управување  1 / Лазаревска, Елизабета
 20. Предавања по предметот Основи на електротехника 1 / Грчев, Леонид
 21. Збирка задачи по предметот Основи на електротехника 1 / Арнаутовски-Тошева, Весна
 22. Упатство за лабораториски вежби по предметот Основи на електротехника 1, /
 23. Предавања по предметот Функции од повеќе променливи и диференцијални равенки / Геговска-Зајкова, Соња; Хаџи-Велкова-Санева, Катерина
 24. Предавања по предметот Математика 1 / Јолевска-Тунеска, Билјана
 25. Предавања по предметот Математика 3 / Јолевска-Тунеска, Билјана
 26. Предавања по предметот Физика 1 / Гиновска, Маргарита; Спасевска, Христина; Стојановска-Георгиевска, Лихнида
 27. Упатство за лабораториски вежби по предметот Физика 1, /
 28. Упатство за лабораториски вежби по предметот Електрични генератори и трансформатори, /
 29. Упатство за лабораториски вежби по предметот Мерења во електротехниката, /
 30. Упатство за лабораториски вежби по предметот Електрооптика, /
 31. Упатство за лабораториски вежби по предметот Техника на висок напон 1, /
 32. Упатство за лабораториски вежби по предметот Надземни и кабелски водови, /
 33. Упатство за лабораториски вежби по предметот Енергетски преобразувачи, /
 34. Упатство за лабораториски вежби по предметот Безжични канали, /
 35. Упатство за лабораториски вежби по предметот Симулациски методи во телекомуникациите, /
 36. Зборник на апстракти на трудови од I студентска конференција ЕЕОР, /
 37. Зборник на трудови од I студентска конференција ЕЕОР 2013, /
 38. Книга на апстракти на трудови од II студентска конференција ЕЕОР, /
 39. Зборник на трудови од третата студентска конференција ЕЕОР 2015, /
 40. Реализирани научноистражувачки проекти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (септември 2013-септември 2014), /
 41. Проектен менаџмент во маркетинг проекти / Миланова, Александра (магистерски труд)
 42. Дизајн и оптимизација на LTE мобилни мрежи / Тодоровски, Мирослав (магистерски труд)
 43. Улога на производно-извршните системи во подобрување на процесот на производството / Томовски, Марјан (магистерски труд)
 44. Безбедност и заштита при работа во високонапонските електроенергетски постројки / Арсов, Димитар Б. (магистерски труд)
 45. Влијанието на агилната методологија во развој на софтвер на продуктивноста, квалитетот и проектниот менаџмент / Будиноска, Весна (магистерски труд)
 46. Стратегиско планирање на проектно портфолио / Вангелски, Андреј (магистерски труд)
 47. Проценка и можности за намалување на ризикот од несреќи во високонапонски разводни постројки / Павлески, Сашо (магистерски труд)
 48. Имплементација и евалуација на дигитална управувачка јамка за DC-DC BUCK конвертор на FPGA / Матески, Стојан (магистерски труд)
 49. Пресметка на регуларни приходи и тарифа за пренос на електрична енергија и алокација на истите на корисниците приклучени на преносниот систем / Бислимоски, Марко (магистерски труд)
 50. Моќта на брендот и неговата интернет експанзија / Шапчевски, Раде (магистерски труд)
 51. Ефикасна имплементација на банки на филтри за анализа на хармоници на TMS320C6713 процесор / Марковска, Марија (магистерски труд)
 52. Проширување на SHMP4J библиотеката со напредни методи за пребарување низ МИБ / Илиевски, Игор (магистерски труд)
 53. Примена на интелигентни агенти за контрола и  управување на микромрежи / Дрндар, Енис (магистерски труд)
 54. Анализа на агилни методологии при развој и менаџирање на софтверски проекти / Џиџалески, Владимир (магистерски труд)
 55. Настани и ризици на високонапонски опрема на 400 kV, 220 kV и 110 kV напонско ниво во електропреносна мрежа во Република Македонија / Робески, Робе (магистерски труд)
 56. Управување со ризици во виртуелна информациска инфраструктура / Шушевска, Александра (магистерски труд)
 57. Улогата и карактеристиките на проект менаџерот за успешна реализација на комплексни проекти / Бачановиќ, Марина (магистерски труд)
 58. Емпириска анализа на NSTREME, NV2 и IEEE 802.11 комуникациски протоколи на второ протоколно ниво / Приестел, Марјан (магистерски труд)
 59. Менаџирање и VoiP имплементација кај Телеком операторите вклучувајќи го .техничкиот аспект на VoiP услугата / Мирчева Бисковски, Маја (магистерски труд)
 60. Автоматска синхронизација и експресивен модел за анимација на македонски јазик / Кувенџиски, Златко (магистерски труд)
 61. Напредни методи на управување со предвидување базирано на модел наспроти класичните методи на управување кај повеќевеличински системи / Ставров, Душко (магистерски труд)
 62. Анализа на безбедноста на IPv6 / Малевски, Дарко (магистерски труд)
 63. Современи решенија на интегриран систем за управување, заштита и мониторинг на дистрибутивни трафостаници / Аризанковски, Кире (магистерски труд)
 64. Осигурување за идните генерации на паметни телефони / Таушанов, Славчо (магистерски труд)
 65. Канцеларија за проектен менаџмент и нејзина апликација во високото образование во Република Македонија / Менкова, Маја (магистерски труд)
 66. Тимската работа клучен дел за успешен проект / Насковска, Маја (магистерски труд)
 67. Методи за анализа на неизвесностите во електроенергетските системи во услови на либерализиран пазар / Јакимовски, Методи (магистерски труд)
 68. Автоматизирана тест-поставка за испитување на еднонасочни извори за напојување базирана врз вгнезден систем во јамка / Анастасовски, Зоран (магистерски труд)

 

Мај

 1. Управление чрез проекти / Маринова, Нада
 2. Книга на трудовите од II студентска конференција Енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР 2014, /
 3. Зборник  на апстракти на трудови од XI меѓународна конференција ЕТАИ 2013, /
 4. Зборник  на трудови од XI меѓународна конференција ЕТАИ 2013, /
 5. Свечена академија по повод јубилејот 50 години од започнувањето на студиите: ТМФ, МФС, ФЕИТ , /
 6. Придобивките од подземниот катастар - единствена точка за информации / Кепевски, Илија (магистерски труд)
 7. SCADA системи применети на системи за транспорт на флуиди / Гугуловски, Горјан (магистерски труд)
 8. Балансна енергија и влијание на производството на ветерните електрани врз оптималниот режим на работа кај класичните електрични централи / Стојаноска, Кристина (магистерски труд)
 9. Платформа за анализа на пазарот на информатичко-комуникациски технологии / Ивановска, Лидија (магистерски труд)
 10. Примена на фотосимулирана луминисценција за испитување на храна третирана со јонизирачко зрачење / Сандева, Ивана (магистерски труд)
 11. Анализа на перформансите, апликативните и економските аспекти на хибридни фотоволтаични-топлински модули / Домазетовска, Александра (магистерски труд)
 12. Методолошки пристап во менаџмент на ризици при имплементација на потенцијални бизнис модели во NFC технологијата / Пупалески, Игор  (магистерски труд)
 13. Проектирање и реализација на паралелна архитектура на 60 GHz Single Carrier систем со повеќе-гигабитна податочна рата во FPGA / Чавдарова, Татјана (магистерски труд)
 14. Определување на бизнис потребата и идентификација на ризици во проекти на централи на обновливи извори = Determination of business needs and identifying risks in projects of renewable power plants / Мурџев, Лазар (магистерска работа)
 15. Анализа на модели за е-учење базирани на комуникациски и информациски технологии / Станкова, Билјана (магистерски труд)
 16. Методи за дигитално управување на резонантни прекинувачки конвертори со помош на микроконтролери / Милчевски, Дејан (магистерски труд)
 17. Методи за валидација на системи за планирање на автоматизирано производство / Дончевски , Александар (магистерски труд)
 18. Експертни системи во кардиологијата / Кардалев, Војдан (магистерски труд)
 19. Имплементација на систем за управување со ресурсите во АД ЕЛЕМ / Ѓорговски, Ненад (магистерски труд)
 20. Протоколен инженеринг базиран на мобилноста на корисниците при премин меѓу фемтоќелија и макроќелија во мобилни мрежи / Димчева, Калина (магистерски труд)
 21. Проценка на ризици при IT Outsourcing во Македонија / Николовска, Мимоза (магистерски труд)
 22. Менаџмент на човечките ресурси во функција на бизнис потребата на компанијата / Здравковска, Сања (магистерски труд)
 23. Проектирање на С компајлер за прилагодлив процесор во однос на доверливоста, перформансите и потрошувачката на моќност / Симевски, Игор (магистерски труд)
 24. Планирање и менаџирање на телекомуникациите во Македонска пошта АД / Пиперевски , Мане (магистерски труд)
 25. Споредба на различните стратегии за имплементирање и нудење на сервисите од мобилната комерција / Стојанова Василевска, Сања (магистерски труд)
 26. Спојување и превземање на телекомуникациските компании на пазарите за електронски комуникации во Република Македонија / Ристевски, Владимир (магистерски труд)
 27. Перформанси и анализа на LTE мобилни мрежи во сценарија со и без хендовер / Јовановска, Марија (магистерски труд)
 28. Анализа на Over-the-top VoIP сообраќај / Андоновска, Билјана (магистерски труд)
 29. Дизајн и имплементација на OpenID автентикацискиот протокол во интернет апликациите / Трпеновски, Мартин (магистерски труд)
 30. Клучни фактори и предизвици на женското лидерство во проекти / Размоска, Мартина (магистерски труд)
 31. Ефикасно водење на проекти со Prince 2 методологија / Станисављевиќ, Сандра (магистерски труд)
 32. Управување со ризиците во македонските компании кои ги користат маркетинг можностите преку социјалните медиуми / Игнатов, Маријана (магистерски труд)
 33. Анализа на иновативни начини на online рекламирање, таргетирање и ефективност со осврт кон македонскиот пазар / Кутаноска, Славица (магистерски труд)
 34. Либерализација на електроенергетскиот пазар / Брајковска, Ема (магистерски труд)
 35. Пресметка на струи на куси врски според стандардот IEC 60909 / Ивановски, Срѓан (магистерски труд)
 36. Проектирање и реализација на IRAM архитектура / Јованов, Благој (магистерски труд)
 37. Анализа на оперативните системи, со посебен осврт на синхронизација и управување на процесите во Linux оперативниот систем / Ивановска, Лидија (магистерски труд)
 38. Напредни алгоритми за проактивно одржување и нивна имплементација / Петковска, Марија С. (магистерски труд)
 39. Моделирање, управување и симулација на прототип на ветрогенератор со хоризонтална оска / Насуфи, Ремзи (магистерски труд)
 40. Примена на техники и вештини за подобрување на управувањето со ризиците во компаниите / Ристовски, Зоран (магистерски труд)
 41. Можности за хибридно енергетско снабдување на агроиндустриски комплекс и мерки за енергетска ефикасност / Чобанов, Љупчо (магистерски труд)
 42. Моделирање и анализа на перформанси на сценарија за оптимално реискористување на спектар / Денковска, Марија (магистерски труд)
 43. Моделирање и анализа на  проблеми од динамичка стабилност на ветерни електрични централи при нивна интеграција во преносни електроенергетски системи / Ацевски, Златко (магистерски труд)
 44. Техники за препознавање на лица во биометриски апликации / Гаврилоска, Огненка (магистерски труд)
 45. Имплементација на системот за контрола на квалитет ISO 17020:2012 во инспекциски тела / Христов, Филип (магистерски труд)
 46. Проектен менаџмент на инвестициите на пазарот во телекомуникацискиот бизнис / Турковиќ, Миона (магистерски труд)
 47. Корпоративна социјална мрежа / Јовановски, Драган (магистерски труд)
 48. Мерење на ХД, ПМД и други појави во оптичките транспортни мрежи и споредба со аналитички добиени резултати / Трајковски, Благој (магистерски труд)
 49. Практична евалуација на современи методи за геолокација на безжични трансмитери кај радиомониторинг за електронски комуникации / Грамбозов, Александар (магистерски труд)
 50. Раздвојување на uplink и downlink пренос во безжични хетерогени мрежи / Смиљковиќ, Катерина (магистерски труд)
 51. Дизајн и изведба на систем за магнетизирање на неодимиумски магнети за сериско производство на звучници / Спироски, Јованчо (магистерски труд)
 52. Проектирање и имплементација на преобразувач со прелевање на електричен полнеж / Николовски, Петар (магистерски труд)
 53. Трендови на спојување и превземање на телекомуникациските компании во државите членки на Европската Унија / Ѓуровски, Валентин (магистерски труд)
 54. Енергетска ефикасност на хибридни системи за напојување кои работат автономно и во интегриран електроенергетски систем / Милевски, Сашо (магистерски труд)
 55. Влијание на работата на ОИЕ врз ангажирањето на конвенционалните електрани за покривање на потребите на конзумот / Аговска, Александра (магистерски труд)
 56. Подобрување на енергетската ефикасност со користење на современи системи за контрола и управување на енергетска потрошувачка во станбени и деловни објекти / Секуловски, Игор (магистерски труд)
 57. Развој на широкопојасни мрежи базирани на оптика и регулаторни мерки за обезбедување на ефикасна и одржлива конкуренција / Апостолоски, Синиша (магистерски труд)
 58. Анализа на влијанието на регулаторните механизми на пазарот на мобилни комуникациски услуги / Пејовски, Марјан (магистерски труд)
 59. Лидери во проектен менаџмент / Стојмановска, Елена (магистерски труд)
 60. Евалуација на SCTP перформанси за транспорт на сигнализација / Димитровски, Тони (магистерски труд)
 61. Анализа на проект за развивање, лансирање и следење на перформансите на нов производ / Молеровиќ, Драган (магистерски труд)
 62. Високонапонски инвертор за примена во системите на површинска заштита / Котевски, Стевче Благој (магистерски труд)
 63. Споредба на методологии за управување со проекти во ИКТ / Пандилов, Петар (магистерски труд)
 64. Информатички менаџмент систем за стандардизиран пристап до просторни информации и ислуги базиран на ГИС / Крстевски, Дејан (магистерски труд)
 65. Стратегија за развој и изградба на телекомуникациска инфраструктура во рурални подрачја / Тодоровски, Боро (магистерски труд)
 66. Методи за економско вреднување на проекти / Андонова, Вида (магистерски труд)
 67. Оценка на ефикасноста на долгорочните капитални вложувања во проектите / Тодоровска, Симона (магистерски труд)
 68. Економски аспект на управување со радиоспектарот со осврт на „дигитална дивиденда 1“ и „дигитална дивиденда 2“ / Билбиловски, Зоран (магистерски труд)
 69. Регулативата во Македонија за квалитетот на јавните електронски комуникациски мобилни мрежи како можност за подобрување на амбиентот за водење бизнис / Бојаџиев, Игор (магистерски труд)
 70. Влијание на концептот на SDN врз постојните телекомуникациски мрежи / Стамески, Игор (магистерски труд)
 71. Користење на хибриден пристап во анализа на сентиментот на твитер пораки / Цветкоски, Горан (магистерски труд)
 72. Порамнување на интерференција кај мимо системи со интерференција со неидеална информација за каналите кај предавателите / Рафајловска, Ања (магистерски труд)
 73. Економска евалуација на енергетско ефикасно напојување кај индустриски потрошувачи / Стојановски, Сашо (магистерски труд)
 74. Дизајн на LTE мобилни мрежи / Атанасовски, Иван (магистерски труд)
 75. Анализа на карактеристиките на 802.11е стандардот / Давчевски, Марјан (магистерски труд)
 76. Проектирање на хардверски систем за откривање на мрежни упади во реално време / Георгиев, Дејан (докторска дисертација)
 77. Модел на клинички систем за поддршка на одлучување / Алексовска-Стојковска, Лилјана (докторска дисертација)
 78. Анализа и подобрување на безбедноста кај интелигентни енергетски мрежи / Халими, Халим (докторска дисертација)
 79. Проектирање на архитектурата и организација на мрежни уреди за следните генерации на компјутерски мрежи / Рендевски, Никола (докторска дисертација)
 80. Фузија на дигитални слики и видеоснимки заради подобрување на визуелниот квалитет и можности за примена на мобилна платформа / Карталов, Томислав (докторска дисертација)
 81. Автоматско препознавање на говор робусно на шум за примена во системи за вокална интеракција / Геразов, Бранислав (докторска дисертација)
 82. Намалување на трошоците за реактивна енергија кај фотоволтаични системи врзани на мрежа / Ангеловска, Емилија (магистерски труд)
 83. Решенија за управување со безбедност на информации според стандардот ISO/IEC 27001 / Гаџовски, Дејан (магистерски труд)
 84. Проектниот менаџмент и корпоративна општествена одговорност - концепт за постигнување деловен, опшествен и проектен успех / Спасиќ, Ана (магистерски труд)
 85. Развој на методологија за оптимирање на ветерни полиња од аспект на применети генератори и распоред на турбини/ Целеска, Маја (магистерски труд)
 86. Глобален тренд на проширување на подрачјето на делување на ПМО насапроти намалување на ИКТ одделите/ Шахпаски, Маја (магистерски труд)
 87. Анализа на говор преку IP (VoIP) преку транспортни мрежи / Јакова, Катерина (магистерски труд)
 88. Модели за управување во некои инженерски проекти / Панчевски, Александар (магистерски труд)
 89. Алгоритам за фузија на податоци од сензори за брзина и забрзување базиран на комплементарен и Калманов филтер имплементиран на систем за стабилизација на платформа / Добревски, Матеј (магистерски труд)
 90. Анализа и дизајн на тетра системи / Трајановски, Јане (магистерски труд)
 91. Влијание на интерференција врз целуларните системи со фемто клетки / Маневски, Драган (магистерски труд)
 92. Анализа на перформансите на Mobile IPv6 / Шекеров, Горан (магистерски труд)
 93. Модификација на процесор LEON 3 и проширување со дополнително јадро / Ѓорѓевски, Александар (магистерски труд)
 94. Менаџирање и анализа на проектот за подобрување на квалитетот на правните акти во Република Македонија / Стефановски, Андон (магистерски труд)
 95. Имплементирање на FPGA во процесот на оптимизирање на работата на дистрибутивни бази на податоци / Тагасовска, Наташа (магистерски труд)
 96. Имплементација на напредни агилни методи за управување со проекти во мали компании / Левкова Дамјановски, Весна (магистерски труд)
 97. Развој на алгоритам и софтвер за оптимално групирање на нарачките и дизајнирање на производство на оравоаголни плочи во металопреработувачката индустрија / Касапинов, Ласко (магистерски труд)
 98. Емпириска анализа на YOUTUBE сообраќајот / Сабриу, Бленди (магистерски труд)
 99. Систем за повеќемоделно пребарување на медицински слики во Oracle база на податоци / Гугуљанов, Перо (магистерски труд)
 100. Примена на модерниот проектен менаџмент при имплементација на систем за управување со документи во државните институции / Доневска, Карина (магистерски труд)
 101. Управување со животен циклус на финансиски и бизнис софтвер / Спасовска, Ана Мариа (магистерски труд)
 102. Анализа на деградациони механизми на фотоволтаични модули и можности за нивно надминување / Путевски, Игор (магистерски труд)
 103. Моделирање и симулација на карактеристиките на линеарен асинхрон микромотор / Милевска, Андријана (магистерски труд)
 104. Фотоволтаични централи изведени со модули од микрокристален, поликристален и од аморфен силициум-споредбена економска анализа / Најдовски, Владимир (магистерски труд)
 105. Методи за проценка на тековите на моќности во нисконапонска дистрибутивна мрежа и анализа на нивната применливост во дистрибутивната мрежа на Република Македонија / Манев, Влатко (магистерски труд)
 106. Споредба на техничките критериуми за приклучување на дисперзирани производни единици на електродистрибутивната мрежа и нивна примена во Република Македонија / Мирчевски, Оливер (магистерски труд)
 107. Споредба на SITE-TO-SITE VPN технолохии: IPSEC VPN, IPCES VPN преку GRE TUNNEL, IPSEC преку DMVPN / Радевски, Сотир (магистерски труд)
 108. Користење на веројатносни модели за анализа на геномската еволуција / Попоска Кардалева, Емилија (магистерски труд)
 109. Трансформирање на градовите во паметни со примена на современи технологии-потенцијал, влијанија, придобивки / Анастасовска, Ивана (магистерски труд)
 110. Контексно базирано претставување на комерцијални понуди со групни попусти преку мобилен интерфејс / Китановски, Мартин (магистерски труд)
 111. Интернет и мобилни технологии во развој на туризмот / Ѓорѓиева, Александра (магистерски труд)
 112. Проценка на варијациите на напонот и загубите на моќност во несиметрични дистрибутивни мрежи со примена на симулацијата Монте Карло / Маневски, Горан (магистерски труд)
 113. Оперативна работа на производни единици од обновливи извори на во електроенергетска мрежа / Илиевски, Ивица (магистерски труд)
 114. Развој на регулаторната рамка која го третира спојувањето и превземањето на телекомуникациските компании во државите членки на Европската унија и влијанието врз регулаторната рамка во Република Македонија / Орданоски, Роберт (магистерски труд)
 115. Искуства и предизвици во следењето на квалитетот на услугата кај телеком операторите / Кралевски, Игор (магистерски труд)
 116. Банки на филтри за анализа на квалитетот на електрична енергија / Милчевска, Љубица (магистерски труд)
 117. Динамичка визуелизација на софтвер / Стојанова, Александара (магистерски труд)
 118. Примена на Баесовите мрежи во процесот на управувње со ризиците во електронско банкарство / Коцева, Маја (магистерски труд)
 119. Модерни комуникациски системи за извршување на мировни мисии и начини за безбедност и заштита на комуникациите / Трифуноски, Сашо (магистерски труд)
 120. Примена на теоријата на електрични кола во анализата на мрежасти заземјувачки системи / Јанкоски, Радослав (магистерски труд)
 121. Анализа на приликите во заземјувачкиот систем на ЕЕС за време на земјоспој со примена на матрична постапка / Тасева, Станка (магистерски труд)
 122. Адаптивен невро-фази одлучувачки системи за предвидување на потрочувачка на комунална вода / Станковски, Драган (магистерски труд)
 123. Изработка на софтверска алатка за анализа на состојбата во сложени заземјувачки системи за време на земјоспој / Јанчевски, Борче (магистерски труд)
 124. Проценка на параметрите на доверливост во дистрибутивни системи со големи количини на дисперзирано производство на електрична енергија од обновливи извори / Цветковски, Димитар (магистерски труд)
 125. Варијации на напонот и фликери во дистрибутивните електроенергетски мрежи / Крстевски, Тони (магистерски труд)
 126. Анализа на пазарот на паметните телефони / Елена Минчевска-Бабачев (магистерски труд)
 127. Фотоволтаични системи имплементирани во паметна мрежа со напредни системи за складирање енергија / Трајаноски, Дарко (магистерски труд)
 128. Можности за работа на трафостаници среден/низок напон со здружено и работно заземјување / Костов, Данчо (магистерски труд)
 129. Анализа на режимите на работа на еднофазен асинхрон мотор со примена на нумерички методи / Поповски, Александар (магистерски труд)
 130. Улога и значење на менаџментот на човечки ресурси при имплементација на TQM / Димовска, Ивана (магистерски труд)
 131. Дизајн и VHDL имплементација на SNMPv2c во SNMPv3 конвертор / Ѓорѓиевска, Сашка (магистерски труд)
 132. Проектирање и имплементација на систем за пресметување со високи перформанси со помош на тенки уреди / Бојчев, Димитар (магистерски труд)
 133. Примена на фотоволтаичен систем за напојување на топлинска пумпа за ладење и греење на објекти / Јованова, Наталија (магистерски труд)
 134. Анализа на перформансите на интернет сервисите во WIFI и WIMAX безжични мрежи / Попоска, Катерина (магистерски труд)
 135. Предизвици на проектен менаџмент во географски дисперзирана компанија / Георгиевска, Ивана (магистерски труд)
 136. Мерки за подобрување на енергетската ефикасност во водоснабдителен систем / Димовски, Дејан  (магистерски труд)
 137. Примена на стандардите за електроопрема во рафинерии / Димитриевски, Александар (магистерски труд)
 138. Улогата на проект менаџерот во реализацијата на успешни софтверски проекти / Даниловска, Мери (магистерски труд)
 139. Придонес кон примената на ветрогенераторските системи во паметни мрежи од аспект на електричните машини / Џамбазовски, Гоце (магистерски труд)
 140. Оперативни режими на работа на ветерни електрани во сложени електроенергетски систем со конвенционални електрани / Манчевски, Иван (магистерски труд)
 141. Примена на системите за планирање на корпорациски ресурси во компаниите во Република Македонија / Цониќ-Кепевска, Мица (магистерски труд)
 142. Примена на стандарди и практики за зголемување на успешноста на проектите во владините институции / Кутиров , Славица (магистерски труд)
 143. Проектниот менаџмент и системите на севкупен квалитет / Лозановска, Билјана (магистерски труд)
 144. Планирање, развој, анализа и животен циклус на BMS во интелигентни инфраструктурни објекти / Стоименовски, Јован (магистерски труд)
 145. Генерирање на електрична енергија од градиентот на соленоста на водата со помош на осмоза и обратна осмоза / Иванов, Миланчо (магистерски труд)
 146. Перформанси на сервиси во LTE мобилни мрежи / Атанасовски, Игор (магистерски труд)
 147. Анализа на бизнис модели за синергија на телекомуникациските и електроенергетските системи / Стојановска, Кристина (магистерски труд)
 148. Предизвици, проблеми и можни решенија за ветрогенераторските системи од аспект на прогноза, планирање и испорака на енергија на ветрот / Гиовски, Никола  (магистерски труд)
 149. Виртуелни мерни системи за верификација на лабораториската практика во електротехничките училишта / Пејовски, Ефтим (магистерски труд)

 

Јуни

 1. Некои примени на компримирано земање на примероци во безжични комуникации и магнетна резонанца / Пејоски, Славче (докторска дисертација)
 2. Оптимизација на дистрибуирани мерни системи применети во раноградинарското производство во Р. Македонија / Србиновска, Маре (докторска дисертација)
 3. Методологија за успешно брендирање на телекомуникациски компании / Османли, Александар (докторска дисертација)
 4. Кооперативни комуникации преку безжични релејни канали / Стошиќ, Јован (докторска дисертација)
 5. Динамичка QoS и оперативно ефикасна поддршка во услови на растечки сообраќај на LTE и идни хетерогени мобилни мрежи / Николиќ, Владимир (докторска дисертација)
 6. Примена на упатувачки мрежни протоколи за управување во цивилен воздушен сообраќај / Патчев, Драгољуб (докторска дисертација)

 

Јули

/

 

Август

 

 1. Предавања по предметот Основи на електротехника 2 / Грчев, Леонид
 2. Збирка задачи по предметот Основи на електротехника 2 / Кацарска, Марија
 3. Предавања по предметот Математика 2 / Геговска, Зајкова, Соња; Хаџи-Велкова Санева, Катерина
 4. Предавања по предметот Физика 2 / Спасевска, Христина; Гиновска, маргарита; Георгиева, Вера
 5. Упатство за лабораториски вежби по поредметот Електрични машини и трансформатори, /
 6. Упатство за лабораториски вежби по поредметот Електротехнички материјали, /
 7. Упатство за лабораториски вежби по поредметот Мерење во електроенергетика, /
 8. Упатство за лабораториски вежби по поредметотДигитални телекомуникации 2, /
 9. Изнајмување на мрежна инфраструктура – предизвик за зголемена ефикасност и профитабилност на мобилните телекомуникациски оператори / Спиркоски, Влатко (магистерски труд)
 10. Селекција на проекти од полето на енергетска ефикасност базирана на методата Анализа трошоци-придобивки / Диневска, Ивана (магистерски труд)
 11. Автоматска класификација на содржина во кориснички видеосквенции во класите природно-вештачко на мобилен двојадрен систем / Дрндаревски, Марјан (магистерски труд)
 12. Мерења и анализа на транспортни оптички влакна за јадрени мрежи / Чорбески, Александар (магистерски труд)
 13. Улогата на продуктниот менаџер во проект за развој на софтверски продукт / Грозданова, Христина (магистерски труд)
 14. Робустна супер-резолуција базирана на техники за подобрување на регистрацијата на движење / Стојковиќ, Ана (магистерски труд)
 15. Најдобри практики за постигнување квалитет на софтверски производ / Јанева, Зорица (магистерски труд)
 16. Управување со ресурси во телекомуникациски системи со жетва на енергија / Николоска, Ивана (магистерски труд)
 17. Интегрирани системи на управување, контрола и заштита на електроенергетски објекти и трафостаници / Алексиќ, Бобан (магистерски труд)
 18. Имплементација на стандардот ISO 22301:2012 за континуитет на критични бизнис процеси / Дичовска, Ивана (магистерски труд)
 19. Развој на национален интегриран информационен ситем за животна средина / Пауновски, Игор (магистерски труд)
 20. Проектирање на турбогенератор и нумеричко определување на статичките и динамичките карактеристики за различни режими на работа / Василев, Дарко (магистерски труд)
 21. Методи, модели и техники за донесување одлуки во процесот на управување со проектите, со посебен осврт на банкарскиот сектор / Симоновска, Далиборка (магистерски труд)
 22. Анализа на управување со потрошувачка на електрична енергија како дел од имплементација на современ систем за управување со енергија / Видеска, Мартина (магистерски труд)
 23. Менаџирање на проектно портфолио: Систематски пристап за постигнување на стратегиски цели и подобрување на перформансите на организацијата / Велчевска, Сања (магистерски труд)
 24. Моделирање и анализа на заземјувачките системи на среднонапонските дистрибутивни мрежи / Црвенкоска, Ангела (магистерски труд)
 25. Симултано локализирање и мапирање со единечна камера на безпилотно летало / Муртовски, Душко (магистерски труд)
 26. Предизвици и придобивки на кабелските оператори за проширување на мрежната покриеност и имплементација на конвергирани сервиси / Јанкуловска, Елена (магистерски труд)
 27. Меѓународен роаминг на пазарот на мобилни телекомуникации во Република Македонија / Колевски, Горан (магистерски труд)
 28. Oпштествено одговорни проекти во проектното портфолио на организациите / Тренчевска, Симона (магистерски труд)
 29. Методи за подобрување на факторот на моќност и намалување на хармониците на влезната струја кај трифазните насочувачи / Ристов, Игор (магистерски труд)
 30. Информатички менаџмент систем за стандардизиран пристап до просторни информации и услуги базиран на ГИС / Крстевски, Дејан (магистерски труд)
 31. Мерни методи за нејонизирачко зрачење од базни станици за мобилни комуникации / Јордановска, Ана (магистерски труд)
 32. Придонес кон развојот на метролошката инфраструктура во Република Македонија-национален еталон за моќност и енергија / Илиев, Бојан (магистерски труд)
 33. Стохастички пристап при пресметувањето на индексите на доверливост на преносните мрежи / Костовска, Евгенија (магистерски труд)
 34. Анализа на пазарните правила за електрична енергија во Република Македонија / Стоилков, Филип (магистерски труд)
 35. Аспекти на просторен диверзитет за контролата на пристап кон медиум во когнитивни радио системи / Раковиќ, Валентин (докторска дисертација)
 36. Квалитет на електрична енергија од аспект на хармоници кај активни дистрибутивни мрежи / Вулетиќ, Јовица (докторска дисертација)

 

 

Септември

 

 1. ЕТАИ 2015: Зборник на апстракти на трудовите од 12 меѓународна конференција, /
 2. ЕТАИ 2015: Зборник на трудови од 12 меѓународна конференција, /

 

Октомври

 

 1. Елаборат за усвојување на студиски програми од втор циклус на студии - магистерски студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, /
 2. Елаборат за студиска програма на трет циклус студии - докторски студии по електротехника и информациски технологии, /
 3. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ), /
 4. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ), /
 5. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика, /
 6. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Компјутерски технологии и инженерство, /
 7. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Електроенергетски системи, /
 8. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), /
 9. Елаборат за студиска програма на прв циклус студии по Електроенергетика, управување и менаџмент, /

10.  Стандарди МКС EN 60269-1:2008, МКС EN 60269-1:2008/ А1:2010, МКС EN 60269-1:2008/А2:2015, МКС HD 60269-2:2011, МКС HD 60269-2:2015, МКТИ CLC/TR 60269-5:2012

11. Менаџмент на односи со клиенти кај банкарски системи /Јулијана Бошкова (магистерски труд)

12. Менаџмент на промени во мали и средни компании /Симона Јаневска (магистерски труд)

13. Моделирање на оптички компоненти со метод на пропагација на зраци / Росица Наумовска (магистерски труд)

14. Анализа на проекти од хуманитарно-социолошки карактер - Случај за анализа на проект - Грижа за старите лица во заедницата / Билјана Беловинова (магистерски труд)

15. Квалитет на сервис при пренос на говор преку интернет протокол кај локални мрежи / Елена Џиланова (магистерски труд)

16. Подобрување на размената на информации помеѓу компаниите од автомобилскиот сектор и добавувачите / Велика Темелкова (магистерски труд)

17. Стратегии, процедури и техники за ефикасно и продуктивно менаџирање на виртуелни проектни тимови / Сања Симонова Петровска (магистерски труд)

18. Анализа на перформанси на Open Flow-базирана     телекомуникациска мрежа / Кристина Петровска (магистерски труд)

19. Реалновременско набљудување, дијагноза и анализа на процесите во вмрежени системи на управување / Отон Манис (магистерски труд)

20. Ризици при експлоатација на ветрогенераторите и развој на методологија за нивно намалување / Драги Ристески (магистерски труд)

21. Животен циклус на проект-имплементација на систем за менаџмент на квалитет / Лаура Танасковиќ (магистерски труд)

22. Влијанието на хроматската и поларизациската дисперзија на оптичките транспортни мрежи при брзина од 10, 40 и 100 Gbps и нивната корелација со превиткувања на оптичките влакна / Ангел Мојсовски (магистерски труд)

23. Избор и димензионирање на мрежести заземјувачи / Ивана Ѓорѓиева (магистерски труд)

24. Загуби на моќност во нисконапонски дистрибутивни мрежи и мерки за нивно намалување / Филип Гитов (магистерски труд)

25. Подобрување на работните и експлоатациските карактеристики на електрични машини применети во индустриски процес за добивање катоден бакар / Дејанчо Трајанов (магистерски труд)

26. Мапи на радиоопкружување и нивен придонес во управување со радиоресурси во идните безжични комуникациски технологии / Денковски, Даниел (докторска дисертација)

27. Општа методологија за анализа и моделирање на перформансите кај безжичните мрежи / Лазов, Игор (докторска дисертација)

28. Придонес кон развојот на платформа за комуникациска интероперабилност на службите за јавна безбедност / Нушев, Зоран (докторска дисертација)

29. Механизми за квалитет на сервисот и вертикален multi-homing за 5G мобилни и безжични мрежи / Шуминоски, Томислав (докторска дисертација)

 

Ноември

 

 1. Безжична комуникација и мрежи / Сталингс, Вилијам
 2. Сигнали и системи / Опенхајм, Алан В.; Вилски, Алан С.
 3. Атомска физика / Јанев, Ратко К. ; Петковски, Љубо А.
 4. Matematika za prvi stepen nastave na fakultetima / Mitrinović, D. S.
 5. Споменица посветена на Благој Попов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = FESTSCHRIFT presented as a memorial to Blagoj Popov a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : [1923-2014], /
 6. Англиско-македонски речник на математички термини : повеќе од 13000 термини, изрази, фрази и синоними = English-Macedonian dictionary of mathematical terms : more than 13000 terms, expressions, phrases and synonyms / Целакоски, Наум ; Целакоска-Јорданова, Весна ; Целакоска, Емилија
 7. Strategic enterprise management : an IT manager’s desk reference / Varughese, Roy
 8. Algorithms for solving the polynomial algebraic equations of any power / Gruevski, Trpe
 9. Data communications, computer networks and open systems / Halsall, Fred

10.  PRACTICAL Distributed Control Systems (DCS) for engineers and technicians : revision 6.1 / IDC Technologies

11.  COMPUTERS and manufacturing productivity / [editor Ronald K. Jurgen].

12.  KALMAN filtering : theory and application / [editor Harold W. Sorenson]

13.  The Penguin Dictionary of telecommunications / Graham, John  [revised and updated by Sue J. Lowe]

14.  ЕТАИ 2016 : зборник на апстракти на трудовите од XIII меѓународна конференција, 22-24 септември 2016, Охрид, Република Македонија / [уредник Мирослав Котевски]

15.  ЕТАИ 2016 : зборник на трудовите од XIII меѓународна конференција, 22-24 септември 2016, Охрид, Република Македонија / [уредник Мирослав Котевски]

16.  Современи методи на автоматизација на преработка на вода за пиење / Митевски, Ристе (магистерски труд)

17.  Систем за автоматско управување со дебелина на челичен лим на тандем линија за ладно валање / Белевски, Стефан (магистерски труд)

18.  Квалитет и достапност на говорен сервис кај интегрираниот комуникациски систем на Cisco / Јовановска, Слаѓана (магистерски труд)

19.  Примена на современи техники на мрежно планирање во планирање и реализација на сложени инвестициони проекти / Поповска, Симона (магистерски труд)

20.  Дизајн на FTTH мрежа / Брсаковска, Татјана (магистерски труд)

21.  Компаративна анализа на алатки за развој на апликација за високообразовна установа / Ивановска, Ана (магистерски труд)

22.  Развој на startup компании базирани на иновациите во ICT / Токарев, Александар (магистерски труд)

23.  Анализа на перформанси кај мултисервисни хетерогени 4G мобилни мрежи / Тодоровска, Ивана (магистерски труд)

24.  Придобивки од ревитализација на термоенергетски постројки во подобрување на оперативноста на електроенергетскиот систем / Папастеревски, Коста (магистерски труд)

25.  Влијание на сигурносни напади врз отимизација на рутирачките протоколи и компаративна анализа на нивните перформанси во МАНЕТ / Златановска, Катерина (магистерски труд)

26.  Анализа на видео сообраќајот во интернет / Автовска, Маја (магистерски труд)

27.  Анализа на ризиците при проектирање на пет мали хидроелектрични централи на постоечки хидросистем / Тасев, Кирил (магистерски труд)

28.  Маркетинг преку социјални медиуми: ефикасност, состојба и перспективи / Велевска, Весна (магистерски труд)

29.  Менаџмент на проектно портфолио како метод за приоритизација и селекција на проекти во организациите / Мијоски, Мирослав (магистерски труд)

30.  Анализа на ризици во проект со целосна контрола на испораката на електрична енергија до корисниците / Наумовски, Марјан (магистерски труд)

31.  Прилог кон методите за економска анализа на проекти на хидроелектрични централи /  Божиновски, Гоце (докторска дисертација)

 

 

Декември

 

 1. Hyrje në mekaniken e trupit të ngurtë / Shames, Irving H. ; Pitarresi, James M.
 2. Dinamika e energjise elektrikë : investimi në prodhimtarinë e energjisë elektrike në tregjet e liberalizuar energjetik / Kej, Malkolm
 3. Inxhinieria e sistemeve drejtuese / Nise, Norman S.
 4. Sinjalet dhe sistemet / Oppenheim, Alan V. ; Willsky, Alan S. me Nawab, S. Hamid
 5. Parimet e elektronikës energjetike / Kassaian, John G. ; Schlecht, Martin F. ; Verghese, George C.
 6. Përpunimi digjital i sinjalit / Proakis, John G. ; Manolakis, Dimitris G.
 7. Principet e projektimitë sistemit kompjuterik : trajim për fillestar / Saltzer, Jerome H. ; Kaashoek, M. Frans
 8. Makineritë elektrik / Fitzgerald, A. F.; Kingsley, Jr., Charles ; Umans, Stephen D.
 9. Dizajni i mikrosistemit / Senturia, Stephen D.

10.  Zbatimi modern i kompajlerëve në Java / Apel, Endrju V. me Palsberg, Jens;

11.  Modelimi dhe kontrolli i robotëve / Spong, Mark W. ; Hutchinson, Seth ; Vidyasagar, M.

12.  Современи комуникациски системи со употреба на MATLAB® / Проакис, Џон Г. ; Баух, Герхард ; Салехи, Масуд

13.  Концепти на оперативните системи / Силбершац, Абрахам ; Галвин, Питер Бер ; Гагни, Грег

14.  Вовед во криптографија / Смарт, Најџел

15.  Основи на аналогни и дигитални електронски кола / Агарвал, Анант; Ланг, Џефри Х.